Prze­męc­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy poło­żo­ny jest na połu­dnio­wo-zachod­nim skra­ju woje­wódz­twa wiel­ko­pol­skie­go, przy gra­ni­cy z woje­wódz­twem lubu­skim. Moż­na tu napo­tkać wie­le czy­stych, polo­dow­co­wych jezior. Przez park prze­bie­ga­ją świet­ne szla­ki pie­sze, rowe­ro­we i kaja­ko­we. Nie bra­ku­je w nim tak­że uro­kli­wych zabytków.

Park roz­cią­ga się od Prze­mę­tu na pół­no­cy, do miej­sco­wo­ści Het­ma­ni­ce na połu­dniu. Jego nie­wiel­ki, połu­dnio­wy frag­ment wkra­cza na teren woje­wódz­twa lubu­skie­go, a połu­dnio­wo-wschod­nia gra­ni­ca znaj­du­je się oko­ło 10 km od Lesz­na. W Prze­męc­kim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym moż­na odna­leźć 24 ryn­no­we jezio­ra o powierzch­ni ponad 1 ha, a tak­że wie­le pomniej­szych akwe­nów. Dzię­ki bogac­twu w wodę, jest on waż­nym tere­nem sie­dli­sko­wym ptac­twa. Żyją tu m.in. dra­pież­ne bie­li­ki, błot­nia­ki zbo­żo­we i kanie rude, a tak­że nie­wiel­kie wąsat­ki. Teren par­ku jest bar­dzo pofał­do­wa­ny, co zawdzię­cza cofa­ją­ce­mu się 15 tys. lat temu z tych tere­nów lodow­co­wi. Nie bra­ku­je tu roz­le­głych lasów, zwłasz­cza w połu­dnio­wej czę­ści jego obsza­ru. Na tutej­szy kra­jo­braz skła­da­ją się tak­że malow­ni­cze pola upraw­ne, pastwi­ska i mokradła.

Wie­le ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych, pen­sjo­na­tów i gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych moż­na odna­leźć przede wszyst­kim nad wiel­ki­mi jezio­ra­mi w pół­noc­nej czę­ści Prze­męc­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go: Błot­nic­kim, Prze­męc­kim, Rado­mier­skim, Olej­nic­kim, Gór­skim, Osło­nin­skim, Wie­leń­skim i Domi­nic­kim. Pierw­sze sie­dem z wymie­nio­nych akwe­nów wije się jak wie­lo­ki­lo­me­tro­wy wąż i jest ze sobą połą­czo­nych lub oddzie­lo­nych jedy­nie sztucz­ny­mi gro­bla­mi, któ­re umoż­li­wia­ją komu­ni­ka­cję pomię­dzy oko­licz­ny­mi miej­sco­wo­ścia­mi. Nie bra­ku­je tutaj sta­nic wod­nych, kąpie­lisk i kem­pin­gów. W nie­któ­rych ośrod­kach wcza­so­wych moż­na wypo­ży­czyć rower wod­ny lub żaglów­kę. Na Jezio­rze Rado­mier­skim znaj­du­je się roz­le­gła Wyspa Kon­wa­lio­wa, sta­no­wią­ca jeden z naj­pięk­niej­szych w par­ku rezer­wa­tów przyrody.

Cały zespół wod­ny dosko­na­le nada­je się do eks­plo­ra­cji w kaja­ku. Kaja­ko­wy Szlak Kon­wa­lio­wy pro­wa­dzi z Jezio­ra Błot­nic­kie­go przez Kanał Błot­nic­ki na zachód, do jezior Bosz­kow­skie­go, Małe­go i Wiel­kie­go. Następ­nie docie­ra do Bosz­ko­wa, w któ­rym znaj­du­je się sta­cja kole­jo­wa. Wystar­czy w tym miej­scu prze­nieść kajak przez odci­nek oko­ło 300 metrów, aby móc kon­ty­nu­ować spływ przez sze­ro­kie Jezio­ro Domi­nic­kie. Kaja­ko­wym szla­kiem moż­na też popły­nąć z Jezio­ra Błot­nic­kie­go na połu­dnio­wy zachód, do Wyspy Kon­wa­lio­wej i Jezio­ra Wieleńskiego

Nad pół­noc­nym brze­giem Jezio­ra Prze­męc­kie­go leży nie­wiel­ki Prze­męt, któ­ry jest jed­ną z pereł budow­nic­twa cyster­skie­go w Pol­sce. Opac­two funk­cjo­no­wa­ło tu od począt­ku XV w., aż do roz­bio­rów Pol­ski. Pamiąt­ką po dzia­łal­no­ści zakon­ni­ków jest XVII-wiecz­ny zespół klasz­tor­ny i cegla­ny, baro­ko­wy kościół z dwie­ma strze­li­sty­mi wie­ża­mi. Z Prze­mę­tu moż­na wybrać się na spa­cer ozna­ko­wa­nym na czar­no, pie­szym szla­kiem tury­stycz­nym, któ­ry bie­gnie wzdłuż lewych brze­gów jezior Prze­męc­kie­go i Rado­mier­ski. Trakt docie­ra naj­pierw na zachód, do wsi Per­ko­wo, a następ­nie wie­dzie dalej na połu­dnie i prze­cho­dzi po gro­bli pomię­dzy jezio­ra­mi Olej­nic­kim i Gór­skim do let­ni­sko­wej miej­sco­wo­ści Olejnica.

Tę samą tra­sę moż­na prze­być tak­że nie­bie­skim szla­kiem rowe­ro­wym, nazy­wa­nym „Trak­tem Kon­wa­lio­wym”. Pro­wa­dzi on z Olej­ni­cy dalej na połu­dnie, do wsi Gór­sko, w któ­rej war­to obej­rzeć „pta­sią gale­rię” rzeź­bia­rza Maria­na Mur­ka. Figu­ry pta­ków natu­ral­nej wiel­ko­ści są tam wysta­wio­ne w zaadap­to­wa­nej na gale­rię sto­do­le. Nie­bie­ski szlak rowe­ro­wy pro­wa­dzi stąd na pół­noc, do Rado­mie­rza i Błot­ni­cy, a następ­nie koń­czy pętlę znów w Przemęcie.

Rezer­wat Wyspa Kon­wa­lio­wa na Jezio­rze Rado­mier­skim, fot. Lzur, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments