Prze­mkow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży w zachod­niej czę­ści woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go i obej­mu­je malow­ni­cze bory cią­gną­ce się wzdłuż gra­ni­cy z woje­wódz­twem lubu­skim. Jest od dobrym miej­scem na wypra­wę na grzy­by lub rowe­ro­wą wyciecz­kę. Zlo­ka­li­zo­wa­ne na tere­nie par­ku zabyt­ki obra­zu­ją nie­zwy­kłą histo­rię tej czę­ści Ślą­ska. Część z nich do dziś zazdro­śnie strze­że swych tajem­nic przez archeologami.

Prze­mkow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży na obsza­rze powia­tów bole­sła­wiec­kie­go i polko­wic­kie­go, obej­mu­jąc m.in. Bory Dol­no­ślą­skie i Wyso­czy­znę Lubiń­ską. Rzeź­ba jego tere­nu jest dosyć zróż­ni­co­wa­na, a naj­wyż­szym z tutej­szych wznie­sień jest się­ga­ją­ca 187 m n.p.m. wyso­ko­ści wydma koło Wil­ko­ci­na, zwa­na Górą Paster­nik. Prze­mkow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy jest też waż­ną w tej czę­ści Pol­ski osto­ją dzi­kiej przy­ro­dy. Pro­wa­dzi się w nim m.in. pro­gram odtwa­rza­nia popu­la­cji susłów moręgowanych.

W paru miej­scach par­ku moż­na zatrzy­mać w gospo­dar­stwie agro­tu­ry­stycz­nym, schro­ni­sku mło­dzie­żo­wym lub wyna­jąć domek let­ni­sko­wy. Ten ostat­ni da się zna­leźć m.in. w poło­żo­nym w jego cen­trum Prze­mko­wie. Jest to bar­dzo sta­re mia­sto pogra­ni­cza pol­sko-nie­miec­kie­go, o któ­rym pierw­sze wzmian­ki w kro­ni­kach poja­wi­ły się już na pro­gu XI stu­le­cia. Cie­ka­wy­mi zabyt­ka­mi są tutaj tyn­ko­wa­ny, pier­wot­nie gotyc­ki kościół z XV w., a tak­że cer­kiew urzą­dzo­na w daw­nym koście­le ewan­ge­lic­kim z XVIII w. Oko­ło pół­to­ra kilo­me­tra na pół­noc od cen­trum Prze­mko­wa roz­po­czy­na się orni­to­lo­gicz­ny rezer­wat przy­ro­dy „Sta­wy Prze­mkow­skie”, obej­mu­ją­cy zgru­po­wa­nie sztucz­nych zbior­ni­ków wod­nych, wyko­pa­nych kie­dyś w celu hodow­li ryb.

Z Prze­mko­wa moż­na udać się na wyciecz­kę ozna­ko­wa­nym na czer­wo­no Szla­kiem Boro­wia­ka, któ­ry naj­pierw pro­wa­dzi na zachód, do rezer­wa­tu leśne­go „Łęgi Źró­dli­sko­we oko­lic Prze­mko­wa”, a następ­nie docie­ra do małej miej­sco­wo­ści Pio­tro­wi­ce. W pobli­skich lasach moż­na zoba­czyć jeden z odcin­ków tajem­ni­czych Wałów Ślą­skich. Według nie­któ­rych histo­ry­ków, zosta­ły one zbu­do­wa­ne w celach obron­nych jesz­cze w X w. przez ple­mię Ślę­żan, któ­re chcia­ło się w ten spo­sób zabez­pie­czyć przed ewen­tu­al­nym najaz­dem ze stro­ny Nie­miec. Naj­now­sza teo­ria na temat ich rodo­wo­du gło­si nato­miast, że są o 400 lat młod­sze i wyzna­cza­ły gra­ni­cę XV-wiecz­ne­go Księ­stwa Głogowskiego.

Z Pio­tro­wic czer­wo­ny szlak PTTK pro­wa­dzi przez wsie Stu­dzian­ki i Borów­ki do Gro­mad­ki, w któ­rej moż­na obej­rzeć neo­go­tyc­ki dwór i wznie­sio­ny w tym samym sty­lu kościół z dru­giej poło­wy XIX w. Kolej­nym przy­stan­kiem trak­tu jest poło­żo­na na połu­dnio­wym skra­ju Prze­mkow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go wieś Wierz­bo­wa, gdzie wzno­si się bar­dzo cie­ka­wy, muro­wa­no-drew­nia­ny kościół z masyw­ną wie­żą, zbu­do­wa­ny w XVIII w. w tech­ni­ce szachulcowej.

Czer­wo­ny szlak pro­wa­dzi dalej do przez wieś Paster­nik, w któ­rej rów­nież zacho­wa­ła się malow­ni­cza świą­ty­nia poewan­ge­lic­ka, do nie­wiel­kie­go mia­sta Cho­cia­nów. W tym ostat­nim wzno­szą się impo­nu­ją­ce ruiny baro­ko­we­go pała­cu z pierw­szej poło­wy XVIII w. Został on wznie­sio­ny w miej­scu wcze­śniej­sze­go zamczy­ska, zbu­do­wa­ne­go jesz­cze przez księ­cia pia­stow­skie­go Bol­ka I Suro­we­go. W cho­cia­now­skim ryn­ku cie­szy oko nato­miast odre­stau­ro­wa­ny, baro­ko­wo-kla­sy­cy­stycz­ny kościół. Po obej­rze­niu tutej­szej sta­rów­ki, moż­na udać się w dal­szą dro­gę czer­wo­nym trak­tem tury­stycz­nym, któ­ry po zato­cze­niu pętli znów nas zapro­wa­dzi do Przemkowa.

Sta­wy Prze­mkow­skie, fot. Mzopw, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments