On – Sight Adventure Race

Peł­ni entu­zja­zmu infor­mu­je­my, że w dniach 25 – 27. mar­ca 2011 odbę­dzie się On – Sight Adven­tu­re Race – rajd przy­go­do­wy orga­ni­zo­wa­ny przez poznań­ski Klub Spor­tów Eks­tre­mal­nych On – Sight. W zeszłym roku ści­ga­li­śmy się w peł­ni lata w oko­li­cach Gorzo­wa Wlkp., tym razem będzie­my witać wio­snę w Lub­nie­wi­cach. Tere­nem zma­gań sta­nie się Poje­zie­rze Łagow­skie oraz Mię­dzy­rzec­ki Rejon Umoc­nio­ny. W prze­ci­wień­stwie do poprzed­niej edy­cji nie będzie eta­pu pły­wac­kie­go, gdyż mógł­by oka­zać się aż nad­to orzeź­wia­ją­cy, ale za to będzie oka­zja zwie­dzić oko­licz­ne lasy bie­giem i rowe­rem, rze­ki i jezio­ra kaja­kiem, a nie­licz­ne asfal­ty na rol­kach. Oprócz tego przy­go­to­wu­je­my zada­nia spe­cjal­ne, któ­re na dłu­go pozo­sta­ną w Waszej pamię­ci! A wszyst­ko to z mapą w jed­nej i kom­pa­sem w dru­giej ręce. Czy będzie łatwo i szyb­ko? Jak zwy­kle.. nie. Satys­fak­cja na mecie gwarantowana!

Cze­ka­ją na Was dwie trasy:

Spe­ed – ok. 140km dla doświad­czo­nych dwu­oso­bo­wych zespo­łów. Tra­sa wyma­ga­ją­ca pre­cy­zyj­nej orien­ta­cji w tere­nie i bar­dzo dobrej wytrzy­ma­ło­ści fizycznej.

Dys­cy­pli­ny:

  • Bieg na orientację
  • Rowe­ro­wa jaz­da na orientację
  • Kaja­ki
  • Rol­ki
  • Zada­nia specjalne

Ama­tor – ok. 60 km dla każ­de­go, kto lubi aktyw­nie spę­dzać czas. Start rów­nież w zespo­łach dwu­oso­bo­wych. Dystans oraz trud­ność nawi­ga­cji zosta­ły tak wywa­żo­ne, aby każ­dy był w sta­nie ukoń­czyć rajd, ale jed­no­cze­śnie żeby było to wyzwanie.

Dys­cy­pli­ny:

  • Bieg na orientację
  • Rowe­ry
  • Kaja­ki
  • Zada­nia specjalne

Nigdy nie star­to­wa­łeś w raj­dzie? Nie cze­kaj! Podej­mij wyzwanie!

 

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments