Rajd Miejski 360°

Pierw­sze­go dnia (sobo­ta, 7. maja) zawod­ni­cy będą poru­szać się na pie­cho­tę; limit cza­su wyno­si 4 godzi­ny. Zada­niem zawod­ni­ków jest zali­cze­nie jak naj­więk­szej licz­by punk­tów kon­tro­l­nych (sco­re­lauf). Dłu­gość tra­sy – ok. 25 km.

Dru­gie­go dnia (nie­dzie­la, 8. maja) zawod­ni­cy star­tu­ją na rowe­rach; na tra­sie będą jed­nak do poko­na­nia rów­nież odcin­ki pie­sze, kaja­ko­we i na rol­kach. Limit cza­su wyno­si 8 godzin. Zali­cze­nie wszyst­kich punk­tów kon­tro­l­nych nie jest obo­wiąz­ko­we. Dłu­gość tra­sy – ok. 75 km.

Na tra­sie oby­dwu eta­pów będą do wyko­na­nia zada­nia specjalne.

Oby­dwa dni – start maso­wy wszyst­kich zespołów.

Zespo­ły:

W zawo­dach bio­rą udział zespo­ły dwu­oso­bo­we. Będzie pro­wa­dzo­na osob­na kla­sy­fi­ka­cja dla kategorii:

 • M – zespo­ły męskie
 • MIX – zespo­ły mie­sza­ne lub żeńskie
 • MV – zespo­ły męskie, suma wie­ku człon­ków zespo­łu nie mniej­sza niż 90 lat
 • MIXV – zespo­ły mie­sza­ne lub żeń­skie, suma wie­ku człon­ków zespo­łu nie mniej­sza niż 90 lat

Pro­gram:

Pią­tek (6 maja 2011)
16:00–22:00 — przyj­mo­wa­nie, zakwa­te­ro­wa­nie i reje­stra­cja zawod­ni­ków w bazie

Sobo­ta (7 maja 2011)
10:00–12:00 — przyj­mo­wa­nie, zakwa­te­ro­wa­nie i reje­stra­cja zawod­ni­ków w bazie
12:00 — odpra­wa techniczna
13:15 — wyj­ście (wyjazd) z bazy na start zawodów
14:30 — sesja fotograficzna
15:00 — start Rajdu
19:00 — zakoń­cze­nie pierw­sze­go dnia rajdu
19:40 — prze­jazd do bazy

Nie­dzie­la (8 maja 2011)
08:00 — wyjazd z bazy na start zawodów
09:00 — start dru­gie­go dnia Rajdu
17:00 — zamknię­cie mety
17:30 — uro­czy­stość zakoń­cze­nia zawo­dów i deko­ra­cja zwy­cięz­ców (baza Rajdu)
do 20:00 — wykwa­te­ro­wa­nie zawodników

Pro­gram artystyczny:

Sobo­ta (7 maja 2011)
Wkrótce

Nie­dzie­la (8 maja 2011)
Wkrótce

Świad­cze­nia:

Zawod­ni­cy otrzy­mu­ją w ramach wpisowego:

 • zakwa­te­ro­wa­nie
 • kom­plet map
 • nume­ry startowe
 • kaja­ki, wio­sła i kapo­ki na czas odcin­ków kajakowych
 • cie­pły posi­łek i napój po zakoń­cze­niu zawodów
 • pucha­ry, dyplo­my i nagro­dy dla naj­lep­szych zespołów
 • pamiąt­ko­wy upominek

Nagro­dy:

Wszyst­kie zespo­ły, któ­re ukoń­czą zawo­dy, zosta­ną uho­no­ro­wa­ne pamiąt­ko­wy­mi dyplomami.
Zespo­ły, zaj­mu­ją­ce trzy czo­ło­we loka­ty w każ­dej kate­go­rii, otrzy­ma­ją pucha­ry oraz nagro­dy rzeczowe.
Osob­ne nagro­dy otrzy­ma­ją rów­nież naj­lep­sze gli­wic­kie zespo­ły w każ­dej z kate­go­rii (decy­du­je miej­sce zamel­do­wa­nia lub zamiesz­ka­nia zawodników).

Wpi­so­we:

50 PLN (wpła­co­ne do 19 kwiet­nia 2011) lub 75 PLN (wpła­co­ne póź­niej) od zespołu

Nr kon­ta:
Wkrótce
Sto­wa­rzy­sze­nie Team 360°
ul. Gości­niec 152a/9
05–077 Wesoła
z dopi­skiem “Rajd Miej­ski Gli­wi­ce” i nazwą zespołu

 

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments