Transkrypcja: Ręczniki szybkoschnące

Cześć, mam na imię Krzy­chu i jestem ze skle­pu tury­stycz­ne­go Woda Góry Las z Pozna­nia. Dzi­siaj chciał­bym opo­wie­dzieć Wam parę słów o ręcz­ni­kach szyb­ko­sch­ną­cych. Ręcz­ni­ki szyb­ko­sch­ną­ce jest to nowość na ryn­ku. Każ­dy pamię­ta cięż­kie i gru­be, baweł­nia­ne ręcz­ni­ki kąpie­lo­we. Zaraz obok nie­go leży ręcz­nik o tej samej wiel­ko­ści, nato­miast tak jak widać jest o gru­bo o ponad poło­wę mniejszy.

Ręcz­ni­ki szyb­ko­sch­ną­ce w porów­na­niu z baweł­nia­ny­mi wysy­cha­ją kil­ka razy szyb­ciej, a w dodat­ku są impre­gno­wa­ne anty­bak­te­ryj­nie. Czy­li jeśli cza­sa­mi zda­rzy nam się zwi­nąć taki ręcz­nik mokry, to on nie zacznie od razu brzyd­ko pachnieć.

Tak jak widać mamy tutaj do czy­nie­nia z podob­nej wiel­ko­ści ręcz­ni­ka­mi kąpie­lo­wy­mi. Ręcz­ni­ki szyb­ko­sch­ną­ce wystę­pu­ją na ryn­ku w bar­dzo wie­lu roz­mia­rach. Decy­du­jąc się na roz­miar, trze­ba pamię­tać, że pomi­mo nie­wiel­kiej gru­bo­ści, są to mate­ria­ły bar­dzo chłon­ne i tak napraw­dę dla face­ta, któ­ry nie ma zbyt dużo wło­sów, obsza­rem wystar­cza­ją­cym do osu­sze­nia się po kąpie­li, jest tyl­ko ta część ręcznika.

W przy­pad­ku, kie­dy chcie­li­by­śmy zawi­nąć się w nasz ręcz­nik po kąpie­li, na pew­no będzie­my potrze­bo­wać ręcz­ni­ka o więk­szej powierzchni.

Dodat­ko­wo takie­go ręcz­ni­ka moż­na z powo­dze­niem użyć pod­czas naszych waka­cyj­nych wyjaz­dów np. żeby poło­żyć się na plaży.