Transkrypcja: Rower crossowy

Cześć, jestem Łukasz ze skle­pu rowe­ro­we­go CYKLOTUR w Pozna­niu na Pta­siej 10. Dziś zapre­zen­tu­ję rower cros­so­wy. To taki tro­chę ucy­wi­li­zo­wa­ny rower gór­ski. Cha­rak­te­ry­zu­je się tym, że ma więk­sze koła, opo­ny są węż­sze i z mniej agre­syw­nym bież­ni­kiem, któ­ry lepiej spraw­dza się w jeź­dzie w bar­dziej ucy­wi­li­zo­wa­nym tere­nie; po lesie, po polnych dro­gach, ale dobrze rów­nież spraw­dza się na dro­gach asfaltowych.

Po to, by móc szyb­ciej wła­śnie prze­miesz­czać się w lek­kim tere­nie, ma zde­cy­do­wa­nie tward­sze prze­ło­że­nia, któ­re z kolei upo­śle­dza­ją jego zdol­ność do jaz­dy w praw­dzi­wym gór­skim terenie.

Jeśli cho­dzi o hamul­ce tutaj w zupeł­no­ści wystar­cza­ją hamul­ce szczę­ko­we typu V, któ­re dzia­ła­ją na felgę.

Żeby zwięk­szyć kom­fort jaz­dy na nich, posia­da amor­ty­zo­wa­ne wspor­ni­ki sio­dła oraz regu­lo­wa­ne wspor­ni­ki kie­row­ni­cy, któ­re pozwa­la­ją przy­brać pozy­cję bądź bar­dziej wygod­ną, bądź bar­dziej sportową.

Przed­nia amor­ty­za­cja też już jest w stan­dar­dzie. Moż­na go zablo­ko­wać, żeby nie ugi­nał się pod­czas jaz­dy po gład­kich dro­gach asfaltowych.

Ramy tych rowe­rów są moc­ne, zazwy­czaj wyko­na­ne z alu­mi­nium i co naj­waż­niej­sze moż­na do nich zało­żyć zarów­no błot­ni­ki jak i bagaż­nik, przy­sto­so­wu­jąc ten rower do jaz­dy tury­stycz­nej, bądź w gor­szych warun­kach pogodowych.

Tak przed­sta­wia się w skró­cie rower cros­so­wy, w razie cze­go zapra­szam do skle­pu, dzię­ku­ję bar­dzo, do zobaczenia.