Rudaw­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy znaj­du­je się w połu­dnio­wej czę­ści woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go, w bli­skim sąsiedz­twie Kar­ko­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go. Obej­mu­je malow­ni­cze wzgó­rza pogra­ni­cza Sude­tów Zachod­nich i Środ­ko­wych. Nie bra­ku­je w nim świet­nych punk­tów wido­ko­wych, a tutej­sze szla­ki wio­dą wśród lasów i wie­lu śre­dnio­wiecz­nych zam­ków. Park jest tak­że waż­nym cen­trum kaja­kar­stwa gór­skie­go i wspi­nacz­ki skałkowej.

Rudaw­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży pomię­dzy Jele­nią Górą a Kamien­ną Górą i obej­mu­je górzy­sty mikro­re­gion Rudaw Jano­wic­kich. W jego gra­ni­cach znaj­du­ją się Góry Soko­le, Wzgó­rza Karp­nic­kie, Góry Oło­wia­ne i Góry Lisie. Naj­wyż­szym szczy­tem par­ku jest Skal­nik, wspi­na­ją­cy się na 945 m n.p.m. Prze­pły­wa przez nie­go rze­ka Bóbr i wpa­da­ją­ce do niej gór­skie poto­ki, któ­re wraz z ota­cza­ją­cy­mi je, zale­sio­ny­mi wzgó­rza­mi two­rzą świet­ne warun­ki dla roz­wo­ju miej­sco­we­go eko­sys­te­mu. Żyje tu pra­wie 130 gatun­ków pta­ków, a tak­że m.in. jele­nie, piż­ma­ki, bor­su­ki i gro­no­sta­je. Nie­wy­klu­czo­ne jed­nak, że naj­więk­szym bogac­twem Rudaw­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go jest nie natu­ra, lecz dzie­dzic­two kul­tu­ro­we. Sta­no­wi on część „Doli­ny zam­ków i ogro­dów Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej”, w któ­rej zacho­wa­ło się oko­ło 1/4 wszyst­kich zam­ków i pała­ców w dzi­siej­szej Pol­sce, budo­wa­nych tu przez wie­ki przez wład­ców, moż­nych i ryce­rzy pol­skich, cze­skich oraz nie­miec­kich. Tutej­szy Szlak Zam­ków Pia­stow­skich może śmia­ło kon­ku­ro­wać z podob­ny­mi zgru­po­wa­nia­mi śre­dnio­wiecz­nych warow­ni w naj­star­szych zakąt­kach Euro­py Zachodniej.

Rudaw­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy dys­po­nu­je wyśmie­ni­tą bazą noc­le­go­wą. Pen­sjo­na­ty, ośrod­ki wypo­czyn­ko­we i gospo­dar­stwa agro­tu­ry­stycz­ne dzia­ła­ją m.in. w Jano­wi­cach Wiel­kich, Trzcian­kach i Łom­ni­cy (hotel w jed­nym ze sta­rych pała­ców) w jego pół­noc­nej czę­ści, Karp­ni­kach i Grusz­ko­wie w cen­trum lub w Kowa­rach na południu.

Jano­wi­ce Wiel­kie nad Bobrem to ide­al­ne miej­sce do orga­ni­za­cji gór­skich spły­wów kaja­ko­wych. Latem orga­ni­zo­wa­ne są tutaj popu­lar­ne szko­le­nia w dzie­dzi­nie nie­zwy­kle emo­cjo­nu­ją­cej dys­cy­pli­ny river run­ning, a w 2011 r. zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne w tej miej­sco­wo­ści VI Otwar­te Mistrzo­stwa Pol­ski we Freestyle’u Kaja­ko­wym. Do Jano­wic Wiel­kich, Trzcia­nek i Karp­nik przy­jeż­dża­ją też ama­to­rzy wspi­nacz­ki gór­skiej i skał­ko­wej. Rów­nież dla nich w tej czę­ści Rudaw Jano­wic­kich dzia­ła­ją spe­cjal­ne szkół­ki. W oko­li­cy moż­na zaleźć świet­ne ścian­ki zarów­no dla począt­ku­ją­cych wspi­na­czy, jak i zaawan­so­wa­nych alpi­ni­stów. Naj­waż­niej­sze ich zgru­po­wa­nia znaj­du­ją się przy dwóch naj­bar­dziej zna­nych szczy­tach Gór Soko­lich: Soko­li­ku (642 m n.p.m.) i Krzyż­nej Górze (654 m n.p.m.).

Jed­nym z licz­nych, zna­ko­wa­nych trak­tów tury­stycz­nych, jakie prze­bie­ga­ją przez Jano­wi­ce Wiel­kie i cały Rudaw­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy, jest ozna­ko­wa­ny na zie­lo­no Szla­ku Zam­ków Pia­stow­skich. Na wzgó­rzu na połu­dnio­wych obrze­żach tej miej­sco­wo­ści wzno­szą się wspa­nia­łe ruiny Zam­ku Bol­czów z dru­giej poło­wie XIV w. Inną atrak­cją trak­tu w Jano­wi­cach Wiel­kich jest pocho­dzą­cy z póź­niej­szych cza­sów zespół pałacowy.

Szla­kiem Zam­ków Pia­stow­skich moż­na dojść stąd dalej do zespo­łu skal­ne­go Kro­wiar­ki i pobli­skie­go, zabyt­ko­we­go schro­ni­ska PTTK „Szwaj­car­ka”, któ­re zosta­ło wznie­sio­ne ponad sto lat temu w sty­lu alpej­skim. Z tego miej­sca zie­lo­ny szlak zam­ko­wy pro­wa­dzi na pół­noc­no-zachod­ni skraj par­ku, do Woja­no­wa. Tam­tej­szy rene­san­so­wy pałac został wznie­sio­ny na samym począt­ku XVII w., a obec­nie mie­ści się w nim luk­su­so­wy hotel. Wybie­ra­jąc się na wyciecz­kę Szla­kiem Zam­ków Pia­stow­skich z Jano­wic Wiel­kich na pół­noc­ny wschód, moż­na nato­miast zwie­dzić Zamek Nie­syt­no w Pło­ni­nie oraz słyn­ną twier­dzę ksią­żę­cą w Bolkowie.

Clim­bing na ska­łach Soko­li­ka, fot. Pitcairn2424, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments