Rud­niań­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy to jeden ze pięk­nych par­ków juraj­skich Wyży­ny Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej. Znaj­du­je się bar­dzo bli­sko Kra­ko­wa, a jego malow­ni­cza rzeź­ba tere­nu, lasy i wyła­nia­ją­ce się ze stro­mych sto­ków blo­ki bia­łe­go pia­skow­ca od lat przy­cią­ga­ją tysią­ce tury­stów spra­gnio­nych kon­tak­tu z dzi­ką przyrodą.

Obszar Rud­niań­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go roz­po­czy­na się oko­ło dwóch kilo­me­trów na zachód od Bie­lań­sko-Tyniec­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go i zaraz na połu­dnie od Ten­czyń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Cią­gnie się od Alwer­ni na zacho­dzie do Nowej Wsi Szla­chec­kiej na wscho­dzie, a swo­ją połu­dnio­wo-zachod­nią gra­ni­cę opie­ra na Wiśle. Znaj­du­ją się w nim dwa rezer­wa­ty przy­ro­dy: Doli­na Poto­ku Rud­no i Kaja­sów­ka. Pierw­szy z nich jest zato­pio­ny w malow­ni­czyn Lesie Orlej, w pół­noc­nej czę­ści par­ku i roz­cią­ga się w pobli­żu daw­nych kamie­nio­ło­mów. Prze­pły­wa przez nie­go potok Rud­no. Kaja­sów­ka to rezer­wat przy­ro­dy nie­oży­wio­nej, poło­żo­ny na wschod­nim skra­ju par­ku. Moż­na tu podzi­wiać nie­zwy­kłe for­ma­cje skał wapien­nych, któ­re niczym spę­ka­ny, sza­ry mur oddzie­la­ją od sie­bie dwa pię­tra gęstej roślin­no­ści. Naj­wyż­sze wznie­sie­nie na tere­nie rezer­wa­tu, Góra Bustryk, ma wyso­kość 320 m n.p.m.

Rud­niań­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży w pobli­żu dys­po­nu­ją­ce­go wyśmie­ni­tą bazą tury­stycz­ną Kra­ko­wa. Będąc w sto­li­cy Mało­pol­ski, war­to cho­ciaż na jeden dzień zaj­rzeć na jego dal­sze przed­mie­ścia, bo pofał­do­wa­ne i wysa­dza­ne jasny­mi blo­ka­mi skal­ny­mi kra­jo­bra­zy Wyży­ny Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej mogą wpra­wić w zachwyt nie jed­ne­go, nie­przy­zwy­cza­jo­ne­go do takich cudów przy­by­sza ze środ­ko­wej i pół­noc­nej Pol­ski. Poza Kra­ko­wem, pen­sjo­na­tów i pokoi gościn­nych moż­na poszu­kać też np. w Alwer­ni. Będąc w tej miej­sco­wo­ści, trze­ba koniecz­nie zoba­czyć baro­ko­wy klasz­tor bene­dyk­ty­nów wraz z przy­le­ga­ją­cym do nie­go kościo­łem pw. Styg­ma­tów św. Fran­cisz­ka. Na ryn­ku w Alwer­ni zacho­wa­ło się też wie­le cie­ka­wych kamie­nic z pod­cie­nia­mi, wybu­do­wa­nych w XVIII i XIX w.

Z zacho­du na wschód przez Raduń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy bie­gnie zie­lo­ny szlak tury­stycz­ny PTTK. Roz­po­czy­na się w Alwer­ni i pro­wa­dzi naj­pierw do sta­rej wsi Porę­ba Żego­ty. Znaj­du­ją się w niej tajem­ni­cze ruiny Dwo­ru Szam­ber­ków, któ­re­go histo­ria się­ga XVII stu­le­cia. Cie­ka­wym obiek­tem jest tu też tutej­szy baro­ko­wy kościół pw. św. Micha­ła i Mał­go­rza­ty. Dalej zie­lo­ny szlak docie­ra do Doli­ny Wrzo­sy, gdzie znaj­du­je się popu­lar­na, choć według znaw­ców dość wyma­ga­ją­ca, natu­ral­na ścia­na wspi­nacz­ko­wa. Trakt wycho­dzi póź­niej poza gra­ni­ce par­ku i prze­ci­na wio­skę Ryb­na, aby następ­nie przez Czu­łów i Czu­łó­wek dopro­wa­dzić tury­stów do rezer­wa­tu Kajasówka.

Dosko­na­łym środ­kiem trans­por­tu do zwie­dze­nia juraj­skich par­ków kra­jo­bra­zo­wych jest rower. Przez Doli­nę Poto­ku Rud­no bie­gnie popu­lar­ny wśród cykli­stów szlak, któ­rym moż­na dotrzeć do odda­lo­nych o kil­ka­na­ście kilo­me­trów na pół­noc Krze­szo­wic. Trakt prze­ci­na po dro­dze frag­ment Ten­czyń­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Jadąc z nim z rezer­wa­tu na wschód, dotrze się do malow­ni­czej Doli­ny San­ki, gdzie pośród wyso­kich skał wapien­nych i stro­mych zbo­czy moż­na odpo­cząć na par­ko­wej ław­ce. Dalej szlak rowe­ro­wy pro­wa­dzi na Niedź­wie­dzią Górę. Jest to zale­sio­ne wznie­sie­nie Gar­bu Ten­czyń­skie­go, wspi­na­ją­ce się na wyso­kość 354 m n.p.m. Kolej­nym przy­stan­kiem będą poło­żo­ne na pół­noc­ny zachód od tego wzgó­rza Krzeszowice.

Potok Rud­no, fot. Jerzy Opio­ła, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments