Skier­bie­szow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży w woje­wódz­twie lubel­skim, oko­ło 100 km na połu­dnio­wy wschód od Lubli­na. Moż­na tu się roz­ko­szo­wać tra­dy­cyj­nym, wiej­skim kra­jo­bra­zem, z falu­ją­cą na łagod­nych wzgó­rzach mozai­ką pól upraw­ny­mi, sta­ry­mi, drew­nia­ny­mi cha­łu­pa­mi i nie­wiel­ki­mi kaplicz­ka­mi. Tuż za połu­dnio­wy­mi gra­ni­ca­mi par­ku leży „per­ła pol­skie­go rene­san­su” — Zamość.

Skier­bie­szow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy obej­mu­je naj­wyż­szą część Wyży­ny Lubel­skiej, gdzie wyso­kość tere­nu oscy­lu­je pomię­dzy 190 a 313 m n.p.m. Tutej­sze szla­ki tury­stycz­ne wio­dą pośród malow­ni­czych wznie­sień i wąwo­zów. W kra­jo­bra­zie domi­nu­ją pola upraw­ne i uro­kli­we, tra­dy­cyj­ne zabu­do­wa­nia wiej­skie Lubelsz­czy­zny, nato­miast leśne zagaj­ni­ki sta­no­wią tyl­ko 11 pro­cent powierzch­ni par­ku. Poza nie­zwy­kłym bogac­twem kul­tu­ro­wym, na war­tość tego tere­nu skła­da się tak­że miej­sco­wa przy­ro­da. Wystę­pu­je tu wie­le rzad­kich roślin, z któ­rych część to gatun­ki cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tere­nów gór­skich. Park jest tak­że waż­ną osto­ją dzi­kich pta­ków. Żyją w nim m.in. orli­ki krzy­kli­we, pusz­czy­ki, prze­piór­ki i sowy uszate.

Do Skier­bie­szow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go dojeż­dża się z Lubli­na dro­gą kra­jo­wą nr 17. Na jego tere­nie moż­na zna­leźć wie­le gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych i zajaz­dów, m.in. w Sta­rym Zamo­ściu, Skier­bie­szo­wie i Cho­mę­ci­skach Małych. W tej czę­ści Lubelsz­czy­zny naj­więk­szą licz­bą hote­li i pen­sjo­na­tów dys­po­nu­je nato­miast odda­lo­ny zale­d­wie o 10 km od gra­nic par­ku Zamość. Za spra­wą swo­jej świet­nie zacho­wa­nej, wznie­sio­nej w XVI i XVII w. sta­rów­ki, jest on nazy­wa­na pol­ską per­łą rene­san­su, „Mia­stem Arkad” oraz „Padwą Pół­no­cy”. W zamy­śle jego zało­ży­cie­la, het­ma­na wiel­kie­go koron­ne­go Jana Zamoy­skie­go, Zamość miał być też mia­stem ide­al­nym, w któ­rym, zgod­nie z duchem epo­ki, poko­jo­wo współ­ży­ją róż­ne naro­dy i wspól­no­ty reli­gij­ne. Jego pięk­nie odre­stau­ro­wa­ne, sta­re mia­sto rze­czy­wi­ście robi spo­re wra­że­nie. Wśród zabyt­ków zwra­ca uwa­gę przede wszyst­kim wyso­ki ratusz przy Ryn­ku Wiel­kim, oto­czo­ny wie­lo­set­let­ni­mi kamie­ni­ca­mi, a tak­że rene­san­so­we pała­ce, kościo­ły i syna­go­gi. Zamoj­ska sta­rów­ka była kie­dyś oto­czo­na pier­ście­niem nowo­cze­snych jak na cza­sy Zamoy­skie­go, prze­ciw­ar­ty­le­ryj­skich for­ty­fi­ka­cji, z któ­rych jeden duży frag­ment moż­na podzi­wiać do dziś. Przy gwar­nych uli­cach na sta­rów­ce peł­no jest hote­li, knajp i restau­ra­cji, a w sezo­nie let­nim Zamość przy­cią­ga tak­że licz­ny­mi festiwalami.

Nie­da­le­ko Zamo­ścia, w miej­sco­wo­ści Sta­ry Zamość, poło­żo­nej przy dro­dze kra­jo­wej nr 17 i na wschod­nim skra­ju Skier­bie­szow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go roz­po­czy­na się ozna­ko­wa­ny na zie­lo­no, pie­szy Szlak po Dzia­łach Gra­bow­skich. Bie­gnie on na wschód, przez malow­ni­cze wąwo­zy i kom­pleks leśny, aż do rezer­wa­tu „Pań­ska Doli­na”. Po dro­dze mija się punk­ty wido­ko­we, z któ­rych moż­na obser­wo­wać pola upraw­ne i łagod­ne wzgó­rza ota­cza­ją­ce oko­li­cę. Szlak pro­wa­dzi przez miej­sco­wość Maj­dan Sita­niec­ki do poło­żo­ne­go w środ­ku par­ku Skier­bie­szo­wa nad rze­ką Wol­ni­cą. War­to w tej ostat­niej miej­sco­wo­ści zoba­czyć jed­no­na­wo­wy, rene­san­so­wy kościół. Na pobli­skim wzgó­rzu wzno­sił się kie­dyś śre­dnio­wiecz­ny zamek.

Naj­cie­kaw­sze miej­sca w Skier­bie­szo­wie i oko­li­cach moż­na zwie­dzić obie­ra­jąc ozna­ko­wa­ny na czer­wo­no, okręż­ny szlak rowe­ro­wy. Wyru­sza­jąc nim na połu­dnio­wy wschód, dotrze się do wsi Łazi­ska, w któ­rej stoi nie­wiel­ki pała­cyk oraz fol­wark z począt­ku XX w. Czer­wo­ny trakt docie­ra następ­nie do wsi Roz­do­ły-Podźró­dła, gdzie znaj­du­je się jed­no ze źró­deł Wol­ni­cy. Przy źró­deł­ku stoi sta­ra kaplicz­ka, a nie­da­le­ko niej kil­ka zabyt­ko­wych, wiej­skich cha­łup. Szlak czer­wo­ny zakrę­ca tu na pół­noc i pro­wa­dzi do wsi Hajow­ni­ki. Znaj­du­je się w niej kolej­ny dwo­rek i źró­deł­ko. Trakt wie­dzie dalej do wsi Osi­czy­na, a następ­nie zakrę­ca na wschód, z powro­tem do Skierbieszowa.

Zalew Bro­czów­ka w Skier­bie­szow­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym, fot. Shle­iderbmx, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments