Czy zawsze marzy­łeś o spły­wie kaja­kiem po morzu, ale bałeś się wyru­szyć? Uwa­żasz, że taka wypra­wa jest tyl­ko dla osób posia­da­ją­cych duże umie­jęt­no­ści? Odsuń strach na bok, ponie­waż teraz przy­szedł czas na jej zaplanowanie.

Jeśli ktoś uwiel­bia wyzwa­nia zwią­za­ne ze spor­ta­mi wod­ny­mi, spo­kój ota­cza­ją­cej go wody i bycie dale­ko od brze­gu, może roz­po­cząć pla­no­wa­nie swo­jej wypra­wy po morzu.

W więk­szo­ści wypraw kaja­kiem po morzu korzy­sta się z otwar­tych kaja­ków lub kaja­ków prze­zna­czo­nych do spły­wów rzecz­nych. Pły­wa­nie po morzu daje moż­li­wość doświad­cze­nia eks­cy­tu­ją­cych mor­skich prze­żyć. Spływ po rze­ce umoż­li­wia oglą­da­nie dzi­kiej przy­ro­dy i róż­nych gatun­ków zwie­rząt. Na morzu moż­na dostrzec wie­le gatun­ków ryb, pta­ków mor­skich, a cza­sem nawet wieloryby.

W więk­szo­ści przy­pad­ków pły­wa­nie kaja­kiem jest bez­piecz­ne, jed­nak­że pogo­da, wiatr i woda są nie­prze­wi­dy­wal­ne. Trze­ba zda­wać sobie spra­wę z ryzy­ka, jakie się podejmuje.

Pla­nu­jąc wypra­wę po morzu, na pierw­szym miej­scu trze­ba sta­wiać bez­pie­czeń­stwo. Jest ono klu­czem do uda­nej podró­ży. Zale­ca się, aby wyzna­czyć sobie kon­kret­ny cel, do któ­re­go chce­my dopły­nąć i zazna­jo­mić się z obsza­rem, po któ­rym będzie­my pły­wać, by się nie zgu­bić i zapo­biec nie­szczę­śli­wym wypad­kom. Nigdy nie powin­ni­śmy wypły­wać w morze sami. Naj­le­piej jeśli towa­rzy­szy nam przy­ja­ciel, ktoś, kto rów­nież jest zazna­jo­mio­ny z kajakarstwem.

Waż­ne jest, aby umieć pły­wać i spa­ko­wać odpo­wied­nie rze­czy – sprzęt ratun­ko­wy, aptecz­kę, środ­ki łącz­no­ści i inne nie­zbęd­ne pod­czas spły­wu rzeczy.

Nie­za­leż­nie od tego jakie miej­sce wybie­rze­my, pły­wa­nie po rze­ce czy oce­anie, waż­ne jest prze­świad­cze­nie, że jeste­śmy w sta­nie zapla­no­wać podróż i ją zrealizować.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments