Dnia 10 kwiet­nia (sobo­ta) Klub Wyso­ko­gór­ski – Kra­ków i IŚW „Nasze Ska­ły orga­ni­zu­ją sprzą­ta­nie Zakrzów­ka. Dla­cze­go taka akcja? Bo na dzień dzi­siej­szy, Zakrzó­wek, przy­po­mi­na raczej małe wysy­pi­sko śmie­ci niż miej­sce do wypo­czyn­ku – chce­my to zmie­nić. Wszyst­kich, któ­rzy w tym dniu dys­po­nu­ją choć­by chwi­lą cza­su ser­decz­nie zapra­sza­my do pomocy..

Spo­ty­ka­my się o godzi­nie 10:00 na sta­rej pętli auto­bu­so­wej przy ul. Twar­dow­skie­go – tam będą cze­ka­ły na nas puste wor­ki na śmie­ci i ręka­wi­ce. Głów­nym celem jest jest napeł­nie­nie tych worków…..

KW – Kra­ków dla Naszych Skał
W wyni­ku Klu­bo­wej zbiór­ki pie­nię­dzy uda­ło się zebrać kwo­tę 500zł, któ­ra zosta­ła prze­la­na na kon­to Ini­cja­ty­wy Śro­do­wisk Wspi­nacz­ko­wych Nasze Skały. 

Ser­decz­nie zachę­ca­my do popie­ra­nia Ini­cja­ty­wy bowiem Nasze Ska­ły są bezcenne!

Krzysz­tof Rychlik
Sekre­tarz Zarzą­du Klu­bu Wyso­ko­gór­skie­go- Kraków
Club de Hau­te Mon­ta­gne- Cracovie
www.kw.krakow.pl
gsm: +48504239711

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments