Sto­braw­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy znaj­du­je się w pół­noc­no-zachod­niej czę­ści woje­wódz­twa opol­skie­go i obej­mu­je duży kom­pleks leśny wraz z tęt­nią­cy­mi życiem łąka­mi pomię­dzy Brze­giem, a Klucz­bor­kiem. Połu­dnio­wa gra­ni­ca par­ku opie­ra się na Odrze. Miej­sce to dosko­na­le nada­je się na spły­wy kaja­ko­we i rowe­ro­we wyciecz­ki, a poza pięk­ną przy­ro­dą, moż­na tu podzi­wiać wie­le wspa­nia­łych zabyt­ków Opolszczyzny.

Park leży w dorze­czu Bud­ko­wi­czan­ki, Boga­ci­cy, Sto­bra­wy, Bry­ni­cy i Smor­ta­wy. Tak roz­bu­do­wa­ny węzeł wod­ny daje w zasa­dzie nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści eks­plo­ra­cji jego uro­ków w kaja­ku. W par­ku wystę­pu­je wie­le sta­ro­rze­czy i sta­wów, któ­re two­rzą dobrze nawod­nio­ny obszar, ide­al­nie nada­ją­cy się na schro­nie­nie dla ponad 140 gatun­ków wystę­pu­ją­cych tu pta­ków, m.in. bie­li­ków i kor­mo­ra­nów. W czy­stych wodach par­ku plu­ska­ją się też np. wydry i bobry, a tak­że wie­le gatun­ków rzad­kich pła­zów i gadów. Rzeź­bę kra­jo­bra­zu uroz­ma­ica­ją zato­pio­ne w sosno­wych borach, śród­lą­do­we wydmy, któ­re wzbi­ja­ją się nie­rzad­ko na 30 m wyso­ko­ści ponad ota­cza­ją­cy je teren.

W Sto­braw­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym i w jego bli­skim sąsiedz­twie moż­na odna­leźć wie­le przy­tul­nych gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych i pen­sjo­na­tów, m.in. w miej­sco­wo­ściach Sta­re Klo­nie, Wierz­by, Lubicz i Popie­lów. W zasa­dzie do każ­dej wsi i mia­stecz­ka na tere­nie par­ku war­to zaj­rzeć choć­by ze wzglę­du na jedy­ne w swo­im rodza­ju zabyt­ki. W Popie­lo­wie np. cie­ka­wym obiek­tem jest drew­nia­ny kościół z XVII w., z baro­ko­wym wystro­jem wnętrz. Na pobli­skim cmen­ta­rzu znaj­du­ją się mogi­ły zamor­do­wa­nych przez hitle­row­ców angiel­skich jeń­ców wojen­nych. Popie­lów, jak i cała Opolsz­czy­zna, prze­szły dłu­gą dro­gę w sto­sun­kach pol­sko-nie­miec­kich. Miesz­ka tu wciąż wie­lu Niem­ców. Tabli­ca infor­ma­cyj­na w Popie­lo­wie wita dziś ser­decz­nie gości mia­stecz­ka po pol­sku i po niemiecku.

Z Popie­lo­wa wycho­dzi żół­ty szlak tury­stycz­ny, nada­ją­cy się świet­nie na wyciecz­ki pie­sze i rowe­ro­we. Trakt naj­pierw docie­ra na wydmy. Następ­nie idzie się nim doli­ną rze­ki Sto­bra­wy do Kar­ło­wic. W tej nie­wiel­kiej wsi stoi nie­zwy­kły zamek ze pocho­dzą­cą z XIV w., śre­dnio­wiecz­ną wie­żą. Znaj­du­ją­ca się u jej pod­sta­wy, masyw­na, pię­tro­wa część miesz­kal­na pała­cu powsta­ła na począt­ku XVIII w. Dalej żół­ty szlak pro­wa­dzi dro­gą asfal­to­wą w kie­run­ku wsi Pokój, aby za Kuź­ni­cą Katow­ską skrę­cić w leśne duk­ty, pro­wa­dzą­ce do Sta­wu Zofii. W Poko­ju war­to obej­rzeć oka­za­łą, muro­wa­ną świą­ty­nię zbo­ru ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go. Ten baro­ko­wy kościół został tu posta­wio­ny w dru­giej poło­wie XVIII w.

We wsi Pokój roz­po­czy­na się szlak czer­wo­ny, pro­wa­dzą­cy przez uży­tek eko­lo­gicz­ny „Jagie­niec­kie Łąki” i dalej lasy Dąbrow­ski i Kró­lew­ski, aż do zabyt­ko­wej huty w Zagwiź­dziu. Następ­nie wie­dzie doli­ną rze­ki Bud­ko­wi­czan­ki do Muro­wa. Po dro­dze szlak mija ukry­te w lesie pozo­sta­ło­ści śre­dnio­wiecz­ne­go gro­dzi­ska. Nie­wiel­ka, nie­gdyś oto­czo­na wała­mi warow­nia zosta­ła tu wznie­sio­na praw­do­po­dob­nie w XIII w. na potrze­by miej­sco­wych rycerzy.

Zamek w Kar­ło­wi­cach, fot. Jerzy Strze­lec­ki, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments