Strze­lec­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży w doli­nie Bugu, w woje­wódz­twie lubel­skim, przy samej gra­ni­cy pol­sko-ukra­iń­skiej. Prze­pły­wa przez nie­go mean­dru­ją­cy Bug, a ponad 60 pro­cent jego powierzch­ni sta­no­wią dzie­wi­cze lasy. W miej­sco­wo­ściach na obrze­żach par­ku moż­na zna­leźć wie­le zabyt­ków przy­po­mi­na­ją­cych o uni­kal­nym spo­tka­niu kul­tur pol­skie­go pogranicza.

Park leży na tere­nie powia­tów chełm­skie­go i hru­bie­szow­skie­go. Roz­cią­ga się od wsi Sie­dlisz­cze na pół­no­cy do Ste­fa­no­wic na połu­dniu. Więk­szość jego tere­nu, szcze­gól­nie w środ­ko­wej i zachod­niej czę­ści zaj­mu­ją lasy. Wzdłuż wschod­niej gra­ni­cy par­ku, któ­ra jed­no­cze­śnie jest gra­ni­cą pań­stwo­wą, bie­gnie dro­ga woje­wódz­ka nr 816. Tutej­sza rzeź­ba tere­nu jest na ogół pła­ska. Na bogac­two fau­ny Strze­lec­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go skła­da­ją się rzad­kie pta­ki dra­pież­ne, takie jak jastrzę­bie, myszo­ło­wy i trzmie­lo­ja­dy. Podob­nie jak w Lasach Sobi­bor­skich, rów­nież tu wystę­pu­ją żół­wia błot­ne. Rze­ka Bug na tere­nie par­ku ma nie­ure­gu­lo­wa­ne brze­gi i spo­koj­nie mean­dru­je wśród sosno­wych Lasów Strzeleckich.

Więk­szość powierzch­ni par­ku sta­no­wi bez­kre­sny las, jed­nak na jego obrze­żach moż­na zna­leźć kem­pin­gi, ośrod­ki wypo­czyn­ko­we i gospo­dar­stwa agro­tu­ry­stycz­ne, m.in. w Skry­hi­czy­nie i Sta­ro­sie­lu. W odda­lo­nej kil­ka kilo­me­trów na pół­noc od par­ku Dubien­ce nad Bugiem funk­cjo­nu­je schro­ni­sko mło­dzie­żo­we. Jest to bar­dzo sta­ra wieś, któ­ra w prze­szło­ści posia­da­ła pra­wa miej­skie. Była wte­dy jed­nym z waż­nych przy­stan­ków na tzw. Dro­dze Kró­lew­skiej, czy­li szla­ku han­dlo­wym z Wiel­ko­pol­ski i Mazow­sza do Kijo­wa. Naj­cie­kaw­szy­mi zabyt­ka­mi w Dubien­ce są XIX-wiecz­ny, neo­ba­ro­ko­wy kościół św. Trój­cy z dwo­ma wie­ża­mi, cegla­na cer­kiew wyko­na­na w tzw. sty­lu bizan­tyj­sko-ruskim, a tak­że sie­dzi­ba gmi­ny z począt­ku XX w., któ­ra nie­gdyś peł­ni­ła funk­cję miej­skie­go ratusza.

Z Dubien­ki moż­na wybrać się na spa­cer w kie­run­ku gra­nic Strze­lec­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go ozna­ko­wa­nym na czer­wo­no „Nad­bu­żań­skim” szla­kiem tury­stycz­nym. Docho­dzi on naj­pierw do ośrod­ka wypo­czyn­ko­we­go w Sta­ro­sie­lu, a następ­nie bie­gnie skra­jem lasu w kie­run­ku nie­wiel­kie­go Jezio­ra Deusze. Kie­ru­je się dalej na połu­dnie, wzdłuż krę­te­go kory­ta Bugu oraz roz­rzu­co­nych wśród oko­licz­nych pól i łąk sta­ro­rze­czy. Kolej­nym przy­stan­kiem na czer­wo­nym szla­ku jest poło­żo­na we wschod­niej czę­ści par­ku wieś Skry­hi­czyn, któ­rej ozdo­bą jest kil­ka pomni­ko­wych drzew. Z tego miej­sca trakt dopro­wa­dza tury­stów do Zagór­ni­ka, w któ­rym mie­ści się jed­na z naj­więk­szych pasiek psz­czół w Polsce.

Po wyj­ściu za połu­dnio­wo-wschod­nią gra­ni­cę Strze­lec­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, czer­wo­ny szlak docie­ra do przy­gra­nicz­ne­go miej­sco­wo­ści Horo­dło. Coś dla sie­bie znaj­dą tu wiel­bi­cie­le histo­rii i zabyt­ków. W Horo­dle moż­na zoba­czyć wie­le typo­wych dla pol­sko-ukra­iń­skie­go pogra­ni­cza, rusty­kal­nych, drew­nia­nych domów. Do naj­waż­niej­szych obiek­tów nale­żą muro­wa­ny, póź­no­ba­ro­ko­wy kościół św. Jac­ka, drew­nia­na cer­kiew neo­unic­ka z począt­ku XX w., drew­nia­ny kościół pol­sko­ka­to­lic­ki pw. Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go z 1933 r., a tak­żę urząd gmi­ny w daw­nym szla­chec­kim dwor­ku i lwy z pia­skow­ca, strze­gą­ce horo­del­skie­go ryn­ku. Na obrze­żach miej­sco­wo­ści znaj­du­je się też Kopiec Unii Horo­del­skiej, wznie­sio­ny tu na pamiąt­kę wiel­kiej mani­fe­sta­cji na rzecz jed­no­ści Rze­czy­po­spo­li­tej Oboj­ga Naro­dów, któ­ra zgro­ma­dzi­ła tu w 1861 r. oko­ło 10 tys. uczest­ni­ków róż­nych sta­nów i wyznań.

Strze­lec­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy, fot. Magnus Man­ske, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments