Sule­jow­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży we wschod­niej czę­ści woje­wódz­twa łódz­kie­go. Pół­noc­na część jego tery­to­rium się­ga Piotr­ko­wa Try­bu­nal­skie­go i Toma­szo­wa Mazo­wiec­kie­go, a jego połu­dnio­we ramię docho­dzi do wsi Skot­ni­ki. Tury­ści ścią­ga­ją szcze­gól­nie chęt­nie nad tutej­sze, roz­le­głe Jezio­ro Sule­jow­skie, ide­al­nie nada­ją­ce się do węd­ko­wa­nia i upra­wia­nia spor­tów wod­nych. W par­ku moż­na odna­leźć też cał­kiem nie­ba­nal­ne zabytki.

Więk­szą część Sule­jow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go sta­no­wią lasy, gdzie­nie­gdzie poprze­ry­wa­ne łąka­mi i pola­mi upraw­ny­mi. Moż­na tu też podzi­wiać natu­ral­nie kształ­to­wa­ne, stro­me brze­gi rze­ki Pyli­cy, przez któ­rą prze­bie­ga popu­lar­ny szlak spły­wów kaja­ko­wych. Część tere­nu par­ku zaj­mu­ją cen­ne przy­rod­ni­czo tor­fo­wi­ska. Na całym jego tere­nie wyzna­czo­no aż 11 rezer­wa­tów przy­ro­dy. Stwier­dzo­no tu obec­ność 200 gatun­ków pta­ków, a roz­le­głe obsza­ry Pusz­czy Pil­skiej są schro­nie­niem wie­lu innych zwie­rząt, m.in. saren, dzi­ków i zajęcy.

Wybie­ra­jąc się na urlop do Sule­jow­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, naj­le­piej wybrać na bazę wypa­do­wą któ­rąś z tury­stycz­nych miej­sco­wo­ści nad Jezio­rem Sule­jow­skim. Jest to sztucz­nie utwo­rzo­ny zalew, powsta­ły po wybu­do­wa­niu tamy na rze­ce Pyli­cy. Wie­le ośrod­ków wcza­so­wych i przy­sta­ni jach­to­wych moż­na odna­leźć szcze­gól­nie nad pół­noc­ną czę­ścią akwe­nu: w Ada­mo­wie, Bro­ni­sła­wo­wie, Tre­ście Rzą­do­wej i Smar­dze­wi­cach, czy też w oko­li­cach Swol­sze­wic Małych. Pen­sjo­nat da się też zna­leźć w leżą­cym po połu­dnio­wej stro­nie zale­wu Sule­jo­wie. W tym mie­ście war­to zoba­czyć wspa­nia­ły, pocy­ster­ski zespół klasz­tor­ny, któ­ry jest jed­nym z naj­waż­niej­szych zabyt­ków archi­tek­tu­ry romań­skiej w Pol­sce. Znaj­du­je się tu m.in. dosko­na­le zacho­wa­na, trzy­na­wo­wa bazy­li­ka, wznie­sio­na pomię­dzy XII a XIII w. Wokół kom­plek­su wzno­szą się do śre­dnio­wiecz­ne obwa­ro­wa­nia z basz­ta­mi. Zacho­wa­ły się też dwa skrzy­dła klasz­to­ru, choć jed­no z nich jest dziś zabez­pie­czo­ną ruiną.

Przez Sule­jów prze­bie­ga ozna­ko­wa­ny na nie­bie­sko Szlak Rekre­acyj­ny Rze­ki Pili­cy, któ­rym moż­na okrą­żyć cały Zalew Sule­jow­ski. Trakt pro­wa­dzi na pół­noc do miej­sco­wo­ści Zarzę­cin, leżą­cej nad wschod­nim brze­giem jezio­ra. Moż­na w niej zna­leźć pole namio­to­we oraz ośro­dek żeglar­ski. Z Zarzę­ci­na nie­bie­ski szlak pro­wa­dzi dalej na pół­noc, do Tre­sty Rzą­do­wej, gdzie znaj­du­je się oto­czo­ny lasem ośro­dek wypo­czyn­ko­wy. Na jego tere­nie moż­na wejść na dłu­gie beto­no­we molo nad zale­wem, z któ­re­go roz­ta­cza się dosko­na­ły widok na pobli­ską tamę na Pyli­cy. Do zapo­ry docho­dzi się póź­niej tym samym, nie­bie­skim szla­kiem. Po przej­ściu na lewy brzeg Pyli­cy, nie­bie­ski trakt prze­bie­ga obok dzia­ła­ją­ce­go zale­d­wie 200 m od zapo­ry hote­lu i kolej­nej przy­sta­ni jach­to­wej nad Jezio­rem Sulejowskim.

Szlak Rekre­acyj­ny Rze­ki Pili­cy kie­ru­je się od tego miej­sca na połu­dnio­wy zachód. Mija kolej­no osa­dy Swol­sze­wi­ce Małe i Swol­sze­wi­ce Duże, a następ­nie docie­ra do leżą­ce­go nad lewym brze­giem zale­wu Bro­ni­sła­wo­wa. W miej­sco­wo­ści tej przez dłu­gi czas dzia­ła­ło uję­cie wody z Jezio­ra Sule­jow­skie­go, któ­rą pom­po­wa­no stąd do mia­sta Łodzi. Nie­bie­ski szlak mija dalej wieś Bar­ko­wi­ce, a jego ostat­nim przy­stan­kiem jest Piotr­ków Try­bu­nal­ski. Jest to bar­dzo cie­ka­we, zabyt­ko­we mia­sto z kli­ma­tycz­ną sta­rów­ką. W nie­któ­rych z tutej­szych kamie­ni­czek moż­na się doszu­kać cza­ru sta­ni­sła­wow­skiej War­sza­wy. Cie­ka­wym zabyt­kiem w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim jest też wiel­ka, cegla­na manu­fak­tu­ra, przy­po­mi­na­ją­ca podob­ne, XIX-wiecz­ne fabry­ki z pobli­skiej Łodzi. War­to zwró­cić tu uwa­gę na wie­lo­wie­ko­we kościo­ły oraz aż trzy zabyt­ko­we synagogi.

Ruiny jed­ne­go ze skrzy­deł klasz­to­ru w Sule­jo­wie, fot. Aisog, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments