Przy­go­to­wa­nie survi­va­lo­we jest koniecz­ne dla miło­śni­ków dzi­czy. Trek­king w Nepa­lu, podró­żo­wa­nie z ple­ca­kiem (ang. back­pac­king, trek­king) po Ala­sce czy prze­dzie­ra­nie się przez dzie­wi­czą dżun­glę ama­zoń­ską wyma­ga­ją przede wszyst­kim dokład­ne­go zapla­no­wa­nia. Jed­nak nawet wybie­ra­jąc się w pol­skie Biesz­cza­dy war­to pamię­tać o pod­sta­wo­wych radach “prze­trwa­nia”.

Zawsze spodziewaj się tego, co niespodziewane

Prze­strze­gaj zasa­dy, któ­ra mówi „ zawsze przy­go­tuj się na naj­gor­sze i miej nadzie­ję na to, co naj­lep­sze”. Zawsze uni­kaj sytu­acji, któ­re sta­wia­ją Two­je życie lub życie Two­je­go part­ne­ra w niebezpieczeństwie.

Zapakuj odpowiedni sprzęt

To, jaki sprzęt spa­ku­jesz czę­sto zale­ży od Two­je­go gustu, a tak­że od rodza­ju wypra­wy, na któ­rą się wybie­rasz (np. jed­no­dnio­wa pie­sza wyciecz­ka, czy podró­żo­wa­nie z ple­ca­kiem). Jed­nak­że musisz poświę­cić tro­chę cza­su, aby zasta­no­wić się i zro­zu­mieć, jaki sprzęt jest nie­zbęd­ny dla Two­ich potrzeb.

Dobrze poznaj swoją trasę

Poznaj teren, na któ­ry się wybie­rasz, zanim go w ogó­le zoba­czysz. Zaopatrz się w mapę tego obsza­ru i poświęć tro­chę cza­su na jej prze­stu­dio­wa­nie. Zdo­bądź całą moż­li­wą wie­dzę na jego temat. Być może musisz odświe­żyć swo­je zdol­no­ści zwią­za­ne z nawi­ga­cją? Pamię­taj, nikt nie powi­nien wyru­szać na pust­ko­wie bez zna­jo­mo­ści korzy­sta­nia z kom­pa­su i mapy.

Poinformuj kogoś o swojej wyprawie

Przed wyru­sze­niem w dro­gę poin­for­muj kogoś o swo­jej tra­sie, celu podró­ży, a tak­że o pla­no­wa­nym cza­sie powro­tu. Pamię­taj, aby po powro­cie zadzwo­nić do tej osoby.

Śnieg i zimno

Zima jest porą tyl­ko dla miło­śni­ków sytu­acji eks­tre­mal­nych, więc jeśli wybie­rasz się w dzicz zimą, nie zapo­mnij o szcze­gól­nych środ­kach ostrożności.

Ciągle ćwicz

Dalej ucz się i czy­taj o przy­go­to­wa­niu do prze­trwa­nia w dzi­kiej prze­strze­ni. Dbaj o kon­dy­cję i pamię­taj o ćwi­cze­niu survi­va­lo­wych umie­jęt­no­ści, któ­re już posia­dasz. Cza­sem korzy­sta­nie ze scho­dów zamiast win­dy to już trening…

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments