Sza­niec­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży w połu­dnio­wej czę­ści woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go i obej­mu­je tere­ny Pła­sko­wy­żu Sza­niec­kie­go oraz środ­ko­wą część Gar­bu Piń­czow­skie­go. Moż­na w nim zna­leźć malow­ni­cze wzgó­rza ozdo­bio­ne wapien­ny­mi i gip­so­wy­mi ska­ła­mi, wśród któ­rych zacho­wa­ło się wie­le uni­kal­nych zabytków.

Cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem Pła­sko­wy­żu Sza­niec­kie­go są odsło­nię­cia gip­su, two­rzą­ce w wyni­ku ero­zji cie­ka­we for­ma­cje skal­ne, takie jak leje czy jaski­nie. Naj­ła­twiej je zna­leźć m.in. w oko­li­cach miej­sco­wo­ści Gar­ta­to­wi­ce, Sędzie­jo­wi­ce, Sza­niec i Sta­wia­ny. Nie­ty­po­wa budo­wa geo­lo­gicz­na przy­czy­ni­ła się też do bogac­twa miej­sco­we­go eko­sys­te­mu. W Sza­niec­kim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym moż­na zna­leźć wie­le rzad­kich gatun­ków roślin. Żyją tu tak­że m.in. listy, sar­ny i zają­ce, a tak­że wie­le gatun­ków nietoperzy.

Park roz­cią­ga się na pół­noc i wschód od popu­lar­nej miej­sco­wo­ści uzdro­wi­sko­wej Busko Zdrój. Moż­na w niej zna­leźć licz­ne pen­sjo­na­ty, poko­je do wyna­ję­cia i sana­to­ria. Naj­cen­niej­szym zabyt­kiem Buska Zdro­ju jest kościół pw. Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP z prze­ło­mu XVI i XVII w. War­to tu tak­że zwró­cić uwa­gę m.in. na tyl­ko nie­wie­le młod­szy, drew­nia­ny kośció­łek św. Leonar­da, czy daw­ny zespół zabu­do­wań klasz­tor­nych z pierw­szej poło­wy XVIII w. Ta uro­kli­wa miej­sco­wość była pla­nem 51. odcin­ka popu­lar­ne­go seria­lu „Ojciec Mateusz”.

Z Buska Zdro­ju moż­na wybrać się na wyciecz­kę do Sza­niec­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go, obie­ra­jąc pro­wa­dzą­cy na połu­dnio­wy wschód, czer­wo­ny szlak tury­stycz­ny PTTK. Pierw­szym przy­stan­kiem tego trak­tu są odda­lo­ne o 2,5 km Owcza­ry. Obok tej miej­sco­wo­ści poło­żo­ny jest noszą­cy tę samą nazwę, jedy­ny na tere­nie par­ku rezer­wat przy­ro­dy. Chro­ni on nie­ty­po­we sku­pi­sko roślin halo­fil­nych, któ­re roz­wi­nę­ły się wokół siar­cza­no­wo-sło­nych źró­deł. Szlak czer­wo­ny pro­wa­dzi dalej z Owczar do wsi Pęcze­li­ce, gdzie prócz wie­lu zabyt­ko­wych muro­wa­nych domów i obór moż­na odna­leźć ruiny zbo­ru ariań­skie­go z XVI w. Po wygna­niu tej gru­py reli­gij­nej z Pol­ski, świą­ty­nia przez kil­ka wie­ków peł­ni­ła rolę spichlerza.

Czer­wo­nym szla­kiem tury­stycz­nym moż­na następ­nie dojść do odda­lo­ne­go od Pęcze­lic o 1,5 km Szcza­wo­ry­żu. W tej nie­wiel­kiej wsi wzno­si się cie­ka­wy, póź­no­re­ne­san­so­wy kościół para­fial­ny wraz z XVII-wiecz­ną ple­ba­nią. Na nie­wiel­kim wzgó­rzu w jej połu­dnio­wej czę­ści widać nato­miast pozo­sta­ło­ści po wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nym gro­dzi­sku, wznie­sio­nym jesz­cze przed przy­by­ciem na świę­to­krzy­ską zie­mię chrześcijaństwa.

W Szcza­wo­ry­żu czer­wo­ny szlak PTTK krzy­żu­je się z zie­lo­nym trak­tem z Wiśli­cy do Gro­cho­wisk, któ­rym moż­na dotrzeć m.in. do Stop­ni­cy, poło­żo­nej zaraz za wschod­nią gra­ni­cą Sza­niec­kie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Wzno­si się tam XIV-wiecz­ny zamek kró­lew­ski Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, któ­ry na prze­strze­ni wie­ków został prze­bu­do­wa­ny do for­my dwu­kon­dy­gna­cyj­ne­go, kla­sy­cy­stycz­ne­go pała­cu. Cie­ka­wy­mi obiek­ta­mi są tutaj też pięk­ny, gotyc­ki kościół far­ny i XVII-wiecz­ny zespół klasztorny.

Ruiny zbo­ru ariań­skie­go w Pęcze­li­cach, fot. Jaro­sław Kruk, Wiki­me­dia Commons
0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments