Poni­żej znaj­dzie­cie auto­ma­tycz­nie gene­ro­wa­ną listę ran­kin­go­wą, sto­wo­rzo­ną ze wszyst­kich tras, któ­re doda­je­cie do bazy. Nie­ste­ty aby ogło­sić wyni­ki musi­my je jesz­cze zwe­ry­fi­ko­wać, dla­te­go na ofi­cjal­ny komu­ni­kat zazwy­czaj trze­ba cze­kać kil­ka dni a znaj­dzie­cie go kli­ka­jąc w poniż­szy obrazek:

Banner: Oficjalne wyniki

Kil­ka uwag/odpowiedzi na Wasze pytania:

1. Szla­ki bra­ne pod uwa­gę w ran­kin­gu kon­kur­so­wym muszą przede wszyst­kim speł­niać 2 kryteria:

  • zawie­rać sło­wo “SZCZYTOŻERCY” w nazwie (dopusz­czal­na for­ma bez pol­skich zna­ków “SZCZYTOZERCY”)
  • tra­sa musi prze­bie­gać przez szczyt lub obok nie­go (max odle­głość okre­ślo­na w regulaminie)

2. Nagra­dza­ne szla­ki są dzie­lo­ne wg daty doda­nia tra­sy do bazy (nie daty odby­cia bądź też daty mody­fi­ka­cji). Rozu­mie się przez to, że tra­sy są zbie­ra­ne na bieżąco.

3. Prze­bieg śla­du, licz­ba wejść i szczy­tów są spraw­dza­ne naj­póź­niej w pierw­szym tygo­dniu kolej­ne­go mie­sią­ca od mie­sią­ca doda­nia tra­sy. Zmia­ny doko­na­ne po tym cza­sie nie są uwzględniane.

4.Przypominamy o doda­wa­niu opi­sów z tra­sy, zdjęć, polu­bień i komen­ta­rzy: po pierw­sze są potwier­dze­niem, żę byli­ście na danej tra­sie, po dru­gie przy­da­dzą się w kla­sy­fi­ka­cji generalnej!

5. Jeśli Wasza tra­sa prze­bie­ga przez szczy­ty nie uję­te na naszej liście, może­cie zgło­sić proś­bę o ich dołą­cze­nie wysy­ła­jąc e‑mail (nazwy szczy­tów, wasz nick oraz link do tra­sy) na info@trail.pl. W przy­pad­ku zaak­cep­to­wa­nia dane­go szczy­tu do rywa­li­za­cji, zosta­nie on doda­ny do listy i zali­czo­ny do rankingu.

6. Doda­nie nowe­go szczy­tu wpły­nie na kla­sy­fi­ka­cję z dane­go mie­sią­ca oraz następ­nych, a tak­że na kla­sy­fi­ka­cję gene­ral­ną, tzn. że zosta­nie doli­czo­ny tra­som z mie­się­cy wcze­śniej­szych. Nie wpły­nie nato­miast na przy­zna­ne do tej pory nagrody.

Pozo­sta­łe zasa­dy kon­kur­su i regu­la­min dostęp­ne na: I TY MOŻESZ ZOSTAĆ SZCZYTOŻERCĄ.

 

AUTOMATYCZNIE GENEROWANY RANKING SZCZYTOŻERCÓW