Pod koniec wrze­śnia tego roku bie­rze­my udział w Warsz­ta­tach Make IT. Poni­żej znaj­du­je się treść infor­ma­cji, jaką musi­my w związ­ku z tym zamie­ścić na swo­jej stro­nie. Mamy nadzie­ję, że wie­dza zdo­by­ta na warsz­ta­tach przy­czy­ni się do polep­sze­nia dzia­ła­nia ser­wi­su i zachę­ci Was do jesz­cze aktyw­niej­sze­go działania!

 

WARSZTAT „MAKE IT” DLA FIRM

Nasze Przed­się­bior­stwo uczest­ni­czy w warsz­ta­tach „MAKE IT” reali­zo­wa­nych na zle­ce­nie Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go przez fir­mę DEA Kon­sul­ting Iza­be­la Tokarska.
Warsz­ta­ty orga­ni­zo­wa­ne są w ramach pro­jek­tu pn.: „Wspar­cie współ­pra­cy sfe­ry nauki i przed­się­biorstw w Wiel­ko­pol­sce” (Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Kapi­tał Ludz­ki, Prio­ry­tet VIII Regio­nal­ne kadry gospo­dar­ki, Dzia­ła­nie 8.2 Trans­fer wie­dzy, Pod­dzia­ła­nie 8.2.1 Wspar­cie współ­pra­cy sfe­ry nauki i przedsiębiorstw).

Oświadczenie o udziale w szkoleniu Make IT

 

Jeśli jużt eraz macie jakieś uwa­gi — zapra­sza­my do prze­sy­ła­nia ich na info@trail.pl. Z pew­no­ścią będą bar­dzo przy­dat­ne w iden­ty­fi­ka­cji pro­ble­mów i pro­jek­to­wa­niu ich rozwiązań.