Czer­pa­nie przy­jem­no­ści z jaz­dy na rowe­rze gór­skim w dużym stop­niu zale­ży od szla­ku jaki wybie­rze­my. Poni­żej kil­ka uwag  jak powin­na wyglą­dać dobra tra­sa rowerowa.

Oczy­wi­ście nie każ­dy rowe­rzy­sta posia­da takie same umie­jęt­no­ści. Róż­nią się też więc ocze­ki­wa­nia co do cha­rak­te­ry­sty­ki rowe­ro­wych tras. Moż­na jed­nak przy­jąć kil­ka uni­wer­sal­nych założeń.

Przede wszyst­kim — każ­dy szlak rowe­ro­wy powi­nien być dobrze ozna­ko­wa­ny. Istot­ne jest wyraź­ne ozna­cze­nie trud­no­ści szla­ku. Zna­ki powin­ny być nie tyl­ko usta­wia­ne w widocz­nych miej­scach, ale naj­le­piej też, żeby były odbla­sko­we. Uła­twi to ich dostrze­że­nie rów­nież przy sła­bych warun­kach oświetlenia.

Tra­sa nie powin­na być błot­ni­sta, gdyż utrud­nia to jaz­dę i spo­wal­nia tem­po. Ponad­to bło­to osa­dza się na czę­ściach rowe­ru i może pro­wa­dzić do pro­ble­mów z funk­cjo­no­wa­niem pew­nych jego ele­men­tów, np. hamul­ców czy prze­rzu­tek. Naj­ła­twiej­sze do jaz­dy i pozwa­la­ją­ce utrzy­mać dobre tem­po są tra­sy z ubi­tym podłożem.

Dobry szlak musi dostar­czać przy­jem­no­ści z jaz­dy oraz zapew­niać wyzwa­nia. Nie powin­ny być to jed­nak zbyt trud­ne tech­nicz­nie prze­szko­dy, któ­re mogli­by poko­nać jedy­nie bar­dzo zaawan­so­wa­ni rowe­rzy­ści. Dobrze jest, aby na tra­sie zacho­wa­na była rów­no­wa­ga pomię­dzy łatwy­mi i szyb­ki­mi odcin­ka­mi a frag­men­ta­mi bar­dziej tech­nicz­ny­mi. Jed­nak bez wzglę­du na to czy jesteś począt­ku­ją­cym czy pro­fe­sjo­nal­nym rowe­rzy­stą, z pew­no­ścią wie­le rado­ści dostar­czą Ci umiar­ko­wa­ne tech­nicz­nie hopy, któ­re powi­nien zawie­rać każ­dy dobry szlak dla rowe­rów górskich.

Tech­nicz­ne odcin­ki tras mogą cha­rak­te­ry­zo­wać się kamie­ni­stym lub błot­ni­stym pod­ło­żem, mul­da­mi, zjaz­da­mi oraz pro­fi­lo­wa­ny­mi zakrę­ta­mi. W tych obsza­rach jedzie się z regu­ły wol­niej i musisz bar­dziej zwra­cać uwa­gę na to co masz pod kołami.

Dopeł­nie­niem każ­de­go szla­ku rowe­ro­we­go są oczy­wi­ście ład­ne wido­ki i kon­takt z natu­rą. Dobrze jest, aby na tra­sie zna­la­zły się też miej­sca prze­zna­czo­ne do odpo­czyn­ku, być może nawet nie­wiel­kie punk­ty gastronomicznie.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments