Najtrudniejszy maraton w Polsce

Już po raz dru­gi w pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy Szcze­liń­ca Wiel­kie­go i Bro­umo­vskich Sten po stro­nie Cze­skiej, zapra­sza­my na II Mara­ton Gór Sto­ło­wych. W 2010 roku zawo­dy roze­gra­ne na dystan­sie 42 km z prze­wyż­sze­niem 2500 metrów, zosta­ły uzna­ne za naj­trud­niej­szy mara­ton w kra­ju. W tym roku, 9 lip­ca, będzie podob­nie cięż­ko: tra­sa pozo­sta­je wła­ści­wie bez zmian, jedy­nie z mody­fi­ka­cją kie­run­ku pętli mię­dzy bufe­tem pierw­szym a dru­gim co ozna­cza, że monu­men­tal­ną doli­nę Kova­ro­wą będzie moż­na obej­rzeć na zbie­gu w całej okazałości.