Festiwal “Kormorany” w Olsztynie

Wszyst­kich pasjo­na­tów podró­ży zarów­no marzy­cie­li jak i tych, któ­rzy reali­zu­ją swo­je podróż­ni­cze marze­nia zapra­sza­my do Olsz­ty­na na pierw­szy Ogól­no­pol­ski Stu­denc­ki Festi­wal Podró­ży Kor­mo­ra­ny 2011. Będzie to dosko­na­ła oka­zja do pozna­nia cie­ka­wych ludzi oraz podzie­le­nia się wła­sny­mi doświadczeniami.

Przegląd filmów górskich w Katowicach

Gość­mi będą Adam Pustel­nik, Alek­san­dra Dzik oraz Artur Haj­zer. Prze­glą­do­wi towa­rzy­szyć będzie wysta­wa foto­gra­fii „Góry sprzed lat i dziś” autor­stwa człon­ków Klu­bu Wyso­ko­gór­skie­go w Katowicach.

W trak­cie Prze­glą­du czyn­ne będzie sto­isko z wydaw­nic­twa­mi poświę­co­ny­mi tema­ty­ce górskiej.