Przegląd filmów górskich w Katowicach

Gość­mi będą Adam Pustel­nik, Alek­san­dra Dzik oraz Artur Haj­zer. Prze­glą­do­wi towa­rzy­szyć będzie wysta­wa foto­gra­fii „Góry sprzed lat i dziś” autor­stwa człon­ków Klu­bu Wyso­ko­gór­skie­go w Katowicach.

W trak­cie Prze­glą­du czyn­ne będzie sto­isko z wydaw­nic­twa­mi poświę­co­ny­mi tema­ty­ce górskiej.