Żywiecki Park Krajobrazowy

Żywiec­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży przy gra­ni­cy pol­sko-sło­­wa­c­kiej, w połu­dnio­wej czę­ści woje­wódz­twa ślą­skie­go. Obej­mu­je naj­wyż­sze par­tie Beski­du Żywiec­kie­go. Prze­ci­na­ją­ce park szla­ki tury­stycz­ne pro­wa­dzą wśród malow­ni­czych dolin…