Przygoda na Pojezierzu Łagowskim

Tere­nem zma­gań sta­nie się Poje­zie­rze Łagow­skie oraz Mię­dzy­rzec­ki Rejon Umoc­nio­ny. W prze­ci­wień­stwie do poprzed­niej edy­cji nie będzie eta­pu pły­wac­kie­go, gdyż mógł­by oka­zać się aż nad­to orzeź­wia­ją­cy, ale za to będzie oka­zja zwie­dzić oko­licz­ne lasy bie­giem i rowe­rem, rze­ki i jezio­ra kaja­kiem, a nie­licz­ne asfal­ty na rol­kach. Oprócz tego przy­go­to­wu­je­my zada­nia spe­cjal­ne, któ­re na dłu­go pozo­sta­ną w Waszej pamię­ci! A wszyst­ko to z mapą w jed­nej i kom­pa­sem w dru­giej ręce. 

Mistrzostwa w kajakarstwie górskim także dla kibiców

Impre­za ma cha­rak­ter otwar­ty, mogą w niej wziąć udział w odręb­nych kate­go­riach zarów­no ama­to­rzy — tury­ści, jak i wyczy­no­wi kaja­ka­rze. Dzię­ki temu, co roku gro­ma­dzi ona sym­pa­ty­ków kaja­kar­stwa z całej Pol­ski sta­jąc się oka­zją do spo­tka­nia we wspól­nym gro­nie, rywa­li­za­cji i dobrej zabawy.