Mistrzostwa w kajakarstwie górskim także dla kibiców

Impre­za ma cha­rak­ter otwar­ty, mogą w niej wziąć udział w odręb­nych kate­go­riach zarów­no ama­to­rzy — tury­ści, jak i wyczy­no­wi kaja­ka­rze. Dzię­ki temu, co roku gro­ma­dzi ona sym­pa­ty­ków kaja­kar­stwa z całej Pol­ski sta­jąc się oka­zją do spo­tka­nia we wspól­nym gro­nie, rywa­li­za­cji i dobrej zabawy.