Wolontariuszu, PODAJ DALEJ!

Sto­wa­rzy­sze­nie WOLONTARIAT DLA PRZYRODY zapra­sza do udzia­łu w kon­kur­sie “Podaj Dalej” wszyst­kich wolon­ta­riu­szy, któ­rzy do lip­ca tego roku wzię­li bądź wezmą udział w pro­jek­tach realizowanych…