Tropiciele na szlaku — zgłoszenia i wyniki

Pamię­taj­cie: aby oddać głos nale­ży klik­nąć ser­dusz­ko pod komen­ta­rzem zawie­ra­ją­cym kon­kur­so­we zdję­cie! Nagro­da mie­sią­ca: CZERWIEC  (ogło­sze­nie wyni­ków dnia 2.07.2014 r.) Nagro­da mie­sią­ca tra­fia do annn­nul­ka, gra­tu­lu­je­my! 🙂 Zgło­sze­nia od 26.05.2014 r. do 22.06.2014 r. Gło­so­wa­nie od 26.05.2014 r. d0 27.06.2014…

Wolontariuszu, PODAJ DALEJ!

Sto­wa­rzy­sze­nie WOLONTARIAT DLA PRZYRODY zapra­sza do udzia­łu w kon­kur­sie “Podaj Dalej” wszyst­kich wolon­ta­riu­szy, któ­rzy do lip­ca tego roku wzię­li bądź wezmą udział w pro­jek­tach realizowanych…