Szczytożercy — ranking zwycięzców

Poni­żej znaj­dzie­cie auto­ma­tycz­nie gene­ro­wa­ną listę ran­kin­go­wą, sto­wo­rzo­ną ze wszyst­kich tras, któ­re doda­je­cie do bazy. Nie­ste­ty aby ogło­sić wyni­ki musi­my je jesz­cze zwe­ry­fi­ko­wać, dla­te­go na oficjalny…