Krajeński Park Krajobrazowy

Kra­jeń­ski Park Kra­jo­bra­zo­wy leży na Poje­zie­rzu Kra­jeń­skim, na pół­­no­c­no-zacho­d­nim skra­ju woje­wódz­twa kuja­w­sko-pomo­r­skie­­go. Cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo uroz­ma­ico­ną, polo­dow­co­wą rzeź­bą tere­nu. Tutej­sze czy­ste jezio­ra są praw­dzi­wym rajem…