Festiwal “Kormorany” w Olsztynie

Wszyst­kich pasjo­na­tów podró­ży zarów­no marzy­cie­li jak i tych, któ­rzy reali­zu­ją swo­je podróż­ni­cze marze­nia zapra­sza­my do Olsz­ty­na na pierw­szy Ogól­no­pol­ski Stu­denc­ki Festi­wal Podró­ży Kor­mo­ra­ny 2011. Będzie to dosko­na­ła oka­zja do pozna­nia cie­ka­wych ludzi oraz podzie­le­nia się wła­sny­mi doświadczeniami.