Żywiecki Park Krajobrazowy

Żywiec­ki Park Kra­jo­bra­zo­wy leży przy gra­ni­cy pol­sko-sło­­wa­c­kiej, w połu­dnio­wej czę­ści woje­wódz­twa ślą­skie­go. Obej­mu­je naj­wyż­sze par­tie Beski­du Żywiec­kie­go. Prze­ci­na­ją­ce park szla­ki tury­stycz­ne pro­wa­dzą wśród malow­ni­czych dolin…

Finał pucharu świata — skitoury w Zakopanem

Orga­ni­za­to­rem zawo­dów jest Tatrzań­skie Ochot­ni­cze Pogo­to­wie Ratun­ko­we wraz z Tatrzań­skim Klu­bem Nar­ciar­skim Tatra Team, impre­zie patro­nu­je Pol­ski Zwią­zek Alpi­ni­zmu i Mię­dzy­na­ro­do­wa Fede­ra­cja Ski-alpi­ni­stycz­na ISMF. Oprócz zawod­ni­ków zapra­sza­my na tra­sę kibi­ców — będą prze­wod­ni­cy i akcja SKI TOUR FAN dla wszystkich!