OpenStreetMap Polska i nowe mapy

Nowy Part­ner Dołą­czył do nas kolej­ny solid­ny Part­ner. Zaczy­na­li­śmy roz­wój naszej bazy od współ­pra­cy z UMP-pcPL, teraz roz­sze­rza­my ją dzię­ki roz­po­czę­ciu współ­pra­cy ze Sto­wa­rzy­sze­niem Open­Stre­et­Map Polska.…