MTB w Otwocku

Mara­ton Tere­no­wy Bli­sko Otwoc­ka, daw­niej Otwoc­ki PREHARP to zawo­dy rowe­ro­we na orien­ta­cje, roz­gry­wa­ją­ce się w naj­bliż­szym sąsiedz­twie mia­sta Otwock i powia­tu otwockiego.

Kultowy Harpagan na wiosnę

HARPAGAN jest raj­dem na orien­ta­cję. Ozna­cza to, że każ­dy star­tu­ją­cy dosta­je do ręki mapę z zazna­czo­ny­mi na niej punk­ta­mi kon­tro­l­ny­mi. HARPAGAN nie jest impre­zą wyłącz­nie wytrzy­ma­ło­ścio­wą prze­bie­ga­ją­cą po tra­sie wyzna­czo­nej tasiem­ka­mi, tu dro­gę pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi punk­ta­mi kon­tro­l­ny­mi każ­dy usta­la sobie sam. Bie­gnie ona pięk­ny­mi, dzi­ki­mi zakąt­ka­mi, z dala od ruchli­wych szos czy zatło­czo­nych miast.