MTB w Otwocku

Mara­ton Tere­no­wy Bli­sko Otwoc­ka, daw­niej Otwoc­ki PREHARP to zawo­dy rowe­ro­we na orien­ta­cje, roz­gry­wa­ją­ce się w naj­bliż­szym sąsiedz­twie mia­sta Otwock i powia­tu otwockiego.