Wspinanie z “Naszymi skałami”

Puchar “Naszych Skał” to nowa kon­cep­cja, któ­rą pra­gnie­my zapo­cząt­ko­wać już w tym roku. Będzie to cykl ple­ne­ro­wych imprez orga­ni­zo­wa­nych przez lokal­ne śro­do­wi­ska, któ­re poza towa­rzy­ską for­mu­łą rywa­li­za­cji będą obję­te patro­na­tem Ini­cja­ty­wy Śro­do­wisk Wspi­nacz­ko­wych “Nasze Skały”.