Przygoda na Pojezierzu Łagowskim

Tere­nem zma­gań sta­nie się Poje­zie­rze Łagow­skie oraz Mię­dzy­rzec­ki Rejon Umoc­nio­ny. W prze­ci­wień­stwie do poprzed­niej edy­cji nie będzie eta­pu pły­wac­kie­go, gdyż mógł­by oka­zać się aż nad­to orzeź­wia­ją­cy, ale za to będzie oka­zja zwie­dzić oko­licz­ne lasy bie­giem i rowe­rem, rze­ki i jezio­ra kaja­kiem, a nie­licz­ne asfal­ty na rol­kach. Oprócz tego przy­go­to­wu­je­my zada­nia spe­cjal­ne, któ­re na dłu­go pozo­sta­ną w Waszej pamię­ci! A wszyst­ko to z mapą w jed­nej i kom­pa­sem w dru­giej ręce.