Rower crossowy

Trans­kryp­cja: Rower cros­so­wy Cześć, jestem Łukasz ze skle­pu rowe­ro­we­go CYKLOTUR w Pozna­niu na Pta­siej 10. Dziś zapre­zen­tu­ję rower cros­so­wy. To taki tro­chę ucy­wi­li­zo­wa­ny rower górski.…

Przygoda na Pojezierzu Łagowskim

Tere­nem zma­gań sta­nie się Poje­zie­rze Łagow­skie oraz Mię­dzy­rzec­ki Rejon Umoc­nio­ny. W prze­ci­wień­stwie do poprzed­niej edy­cji nie będzie eta­pu pły­wac­kie­go, gdyż mógł­by oka­zać się aż nad­to orzeź­wia­ją­cy, ale za to będzie oka­zja zwie­dzić oko­licz­ne lasy bie­giem i rowe­rem, rze­ki i jezio­ra kaja­kiem, a nie­licz­ne asfal­ty na rol­kach. Oprócz tego przy­go­to­wu­je­my zada­nia spe­cjal­ne, któ­re na dłu­go pozo­sta­ną w Waszej pamię­ci! A wszyst­ko to z mapą w jed­nej i kom­pa­sem w dru­giej ręce. 

MTB w Otwocku

Mara­ton Tere­no­wy Bli­sko Otwoc­ka, daw­niej Otwoc­ki PREHARP to zawo­dy rowe­ro­we na orien­ta­cje, roz­gry­wa­ją­ce się w naj­bliż­szym sąsiedz­twie mia­sta Otwock i powia­tu otwockiego.

Kultowy Harpagan na wiosnę

HARPAGAN jest raj­dem na orien­ta­cję. Ozna­cza to, że każ­dy star­tu­ją­cy dosta­je do ręki mapę z zazna­czo­ny­mi na niej punk­ta­mi kon­tro­l­ny­mi. HARPAGAN nie jest impre­zą wyłącz­nie wytrzy­ma­ło­ścio­wą prze­bie­ga­ją­cą po tra­sie wyzna­czo­nej tasiem­ka­mi, tu dro­gę pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi punk­ta­mi kon­tro­l­ny­mi każ­dy usta­la sobie sam. Bie­gnie ona pięk­ny­mi, dzi­ki­mi zakąt­ka­mi, z dala od ruchli­wych szos czy zatło­czo­nych miast.