Na tropie szlaku

Zasta­na­wia­li­ście się ile jest w Pol­sce rodza­jów szla­ków tury­stycz­nych? Jak są zna­ko­wa­ne na mapie i w tere­nie? My tak! Po trzech latach dzia­ła­nia ser­wi­su, postanowiliśmy…

Wklejka

Oto przy­kła­do­wy wygląd mapy dyna­micz­nej, któ­rą mogą Pań­stwo w pro­sty spo­sób wyge­ne­ro­wać i umie­ścić na wła­snej stro­nie (stro­nach) po zało­że­niu kon­ta part­ner­skie­go: Zobacz cały szlak…