Finał pucharu świata — skitoury w Zakopanem

Orga­ni­za­to­rem zawo­dów jest Tatrzań­skie Ochot­ni­cze Pogo­to­wie Ratun­ko­we wraz z Tatrzań­skim Klu­bem Nar­ciar­skim Tatra Team, impre­zie patro­nu­je Pol­ski Zwią­zek Alpi­ni­zmu i Mię­dzy­na­ro­do­wa Fede­ra­cja Ski-alpi­ni­stycz­na ISMF. Oprócz zawod­ni­ków zapra­sza­my na tra­sę kibi­ców — będą prze­wod­ni­cy i akcja SKI TOUR FAN dla wszystkich!

Memoriał Strzeleckiego — skitoury w dolinie Chochołowskiej

Wspól­ny start na czas w zespo­łach 2‑osobowych: godz. 9.00 Pola­na Cho­cho­łow­ska przed schro­ni­skiem (1100 m npm.). Zjazd dro­gą do roz­ga­łę­zie­nia szla­ku do dol. Sta­ro­ro­bo­ciań­skiej (1000 m npm.). Stąd tą doli­ną, wzdłuż czar­ne­go szla­ku, na szczyt Zadnie­go Orna­ku (1867 m npm), gdzie meta pod­bie­gu na czas.