Wyposażenie kampera

Pro­stą zasa­dą doty­czą­cą robie­nia zapa­sów do kam­pe­ra jest mini­ma­li­zo­wa­nie wszyst­kie­go. Sta­raj się zabie­rać wszyst­kie­go jak naj­mniej i w jak naj­mniej­szym roz­mia­rze. Doty­czy to tak­że wyposażenia…