Sprzątanie rejonu wspinaczkowego Zakrzówek

Dnia 10 kwiet­nia (sobo­ta) Klub Wyso­ko­gór­ski – Kra­ków i IŚW „Nasze Ska­ły„ orga­ni­zu­ją sprzą­ta­nie Zakrzów­ka. Dla­cze­go taka akcja? Bo na dzień dzi­siej­szy, Zakrzó­wek, przy­po­mi­na raczej małe wysy­pi­sko śmie­ci niż miej­sce do wypo­czyn­ku – chce­my to zmienić.