Mistrzostwa w kajakarstwie górskim także dla kibiców

Impre­za ma cha­rak­ter otwar­ty, mogą w niej wziąć udział w odręb­nych kate­go­riach zarów­no ama­to­rzy — tury­ści, jak i wyczy­no­wi kaja­ka­rze. Dzię­ki temu, co roku gro­ma­dzi ona sym­pa­ty­ków kaja­kar­stwa z całej Pol­ski sta­jąc się oka­zją do spo­tka­nia we wspól­nym gro­nie, rywa­li­za­cji i dobrej zabawy.

Wspinanie z “Naszymi skałami”

Puchar “Naszych Skał” to nowa kon­cep­cja, któ­rą pra­gnie­my zapo­cząt­ko­wać już w tym roku. Będzie to cykl ple­ne­ro­wych imprez orga­ni­zo­wa­nych przez lokal­ne śro­do­wi­ska, któ­re poza towa­rzy­ską for­mu­łą rywa­li­za­cji będą obję­te patro­na­tem Ini­cja­ty­wy Śro­do­wisk Wspi­nacz­ko­wych “Nasze Skały”.

MTB w Otwocku

Mara­ton Tere­no­wy Bli­sko Otwoc­ka, daw­niej Otwoc­ki PREHARP to zawo­dy rowe­ro­we na orien­ta­cje, roz­gry­wa­ją­ce się w naj­bliż­szym sąsiedz­twie mia­sta Otwock i powia­tu otwockiego.

Kultowy Harpagan na wiosnę

HARPAGAN jest raj­dem na orien­ta­cję. Ozna­cza to, że każ­dy star­tu­ją­cy dosta­je do ręki mapę z zazna­czo­ny­mi na niej punk­ta­mi kon­tro­l­ny­mi. HARPAGAN nie jest impre­zą wyłącz­nie wytrzy­ma­ło­ścio­wą prze­bie­ga­ją­cą po tra­sie wyzna­czo­nej tasiem­ka­mi, tu dro­gę pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi punk­ta­mi kon­tro­l­ny­mi każ­dy usta­la sobie sam. Bie­gnie ona pięk­ny­mi, dzi­ki­mi zakąt­ka­mi, z dala od ruchli­wych szos czy zatło­czo­nych miast.

Finał pucharu świata — skitoury w Zakopanem

Orga­ni­za­to­rem zawo­dów jest Tatrzań­skie Ochot­ni­cze Pogo­to­wie Ratun­ko­we wraz z Tatrzań­skim Klu­bem Nar­ciar­skim Tatra Team, impre­zie patro­nu­je Pol­ski Zwią­zek Alpi­ni­zmu i Mię­dzy­na­ro­do­wa Fede­ra­cja Ski-alpi­ni­stycz­na ISMF. Oprócz zawod­ni­ków zapra­sza­my na tra­sę kibi­ców — będą prze­wod­ni­cy i akcja SKI TOUR FAN dla wszystkich!

Najtrudniejszy maraton w Polsce

Już po raz dru­gi w pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy Szcze­liń­ca Wiel­kie­go i Bro­umo­vskich Sten po stro­nie Cze­skiej, zapra­sza­my na II Mara­ton Gór Sto­ło­wych. W 2010 roku zawo­dy roze­gra­ne na dystan­sie 42 km z prze­wyż­sze­niem 2500 metrów, zosta­ły uzna­ne za naj­trud­niej­szy mara­ton w kra­ju. W tym roku, 9 lip­ca, będzie podob­nie cięż­ko: tra­sa pozo­sta­je wła­ści­wie bez zmian, jedy­nie z mody­fi­ka­cją kie­run­ku pętli mię­dzy bufe­tem pierw­szym a dru­gim co ozna­cza, że monu­men­tal­ną doli­nę Kova­ro­wą będzie moż­na obej­rzeć na zbie­gu w całej okazałości.

Memoriał Strzeleckiego — skitoury w dolinie Chochołowskiej

Wspól­ny start na czas w zespo­łach 2‑osobowych: godz. 9.00 Pola­na Cho­cho­łow­ska przed schro­ni­skiem (1100 m npm.). Zjazd dro­gą do roz­ga­łę­zie­nia szla­ku do dol. Sta­ro­ro­bo­ciań­skiej (1000 m npm.). Stąd tą doli­ną, wzdłuż czar­ne­go szla­ku, na szczyt Zadnie­go Orna­ku (1867 m npm), gdzie meta pod­bie­gu na czas.