Tour de Calisia 2016 - plakat
Tour de Cali­sia 2016 — plakat

Ponad 170 osób zgło­si­ło się w cią­gu zale­d­wie mie­sią­ca na tego­rocz­ną edy­cję ogól­no­pol­skie­go raj­du rowe­ro­we­go “Tour de Cali­sia”, czy­li 100-kilo­me­tro­we­go raj­du po oko­li­cach naj­star­sze­go mia­sta w Pol­sce, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Klub Tury­sty­ki Kolar­skiej “Cykli­sta” w Kali­szu we współ­pra­cy z Kali­skim Oddzia­łem PTTK im. Sta­ni­sła­wa Gra­eve­go, Urzę­dem Mia­sta Kali­sza, Sta­ro­stwem Powia­to­wym w Kali­szu, Urzę­dem Gmi­ny Opa­tó­wek oraz Urzę­dem Miej­skim Gmi­ny Dobrzy­ca. To ponad 3 razy wię­cej niż w ana­lo­gicz­nym cza­sie w zeszłym roku!

Rok temu w raj­dzie wzię­ło udział 303 rowe­rzy­stów z 98 miej­sco­wo­ści z całej Pol­ski. Tego­rocz­na, ósma już edy­cja tego raj­du, odbę­dzie się w dniu 6 sierp­nia. Zapi­sy prze­wi­dzia­ne są do 25 lip­ca, ale orga­ni­za­to­rzy zastrze­ga­ją sobie moż­li­wość wcze­śniej­sze­go zamknię­cia listy!

Tra­dy­cyj­nie już dla wszyst­kich uczest­ni­ków prze­wi­dzia­no m.in. pamiąt­ko­we imien­ne sta­tu­et­ki oraz imien­ne, kolej­no nume­ro­wa­ne cer­ty­fi­ka­ty ukoń­cze­nia raj­du, a dla naj­licz­niej­szych grup — pucha­ry. Oso­by spo­za Kali­sza korzy­sta­ją­ce z noc­le­gu w przed­dzień raj­du będą mia­ły rów­nież moż­li­wość wzię­cia udzia­łu w wie­czor­nym zwie­dza­niu mia­sta bez dodat­ko­wych opłat.

Tego­rocz­na tra­sa, roz­po­czy­na­ją­ca się w ści­słym cen­trum Kali­sza, wieść będzie m.in. przez Kuchar­ki, Lubo­mierz, Dobrzy­cę, Bugaj, Gutów i Śliw­ni­ki. Pod­czas jej poko­ny­wa­nia rowe­rzy­ści będą się zatrzy­my­wać w szcze­gól­nie cie­ka­wych kra­jo­znaw­czo miej­scach. Pół­me­tek raj­du będzie miał miej­sce na tere­nie zabyt­ko­we­go par­ku przy pała­cu w Dobrzy­cy, meta zaś prze­wi­dzia­na jest w pod­ka­li­skiej miej­sco­wo­ści Sza­łe, bez­po­śred­nio nad miej­sco­wym zale­wem. Tra­sa raj­du będzie zróż­ni­co­wa­na, jed­nak zde­cy­do­wa­na jej więk­szość będzie wio­dła dro­ga­mi o nawierzch­ni asfaltowej.
VIII Set­ka Cykli­sty zosta­ła zakwa­li­fi­ko­wa­na do dwóch ogól­no­pol­skich pro­jek­tów: „Rusz się!”, sku­pia­ją­ce­go cie­ka­we impre­zy spor­to­we z całej Pol­ski, oraz „Wędruj z nami ojczy­sty­mi szla­ka­mi” – akcji Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Tury­stycz­no-Kra­jo­znaw­cze­go sku­pia­ją­cej wyda­rze­nia tury­stycz­ne pro­mu­ją­ce krajoznawstwo.
Wszyst­kie szcze­gó­ły doty­czą­ce raj­du zna­leźć moż­na na poświę­co­nej mu stro­nie www.setka.cyklista.kalisz.pl