W nie­dzie­lę zakoń­czy­ły się mię­dzy­na­ro­do­wa wysta­wa Tour­sa­lon 2011 (tar­gi pro­duk­tów tury­stycz­nych i regio­nów). Impre­za oka­za­ła dla nas waż­na z dwóch powodów.

Pod­czas pierw­sze­go dnia tar­gów swo­ją pre­mie­rę miał nasza pierw­sza apli­ka­cja mobil­na, a dokład­niej przy­go­to­wa­ny wspól­nie z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go prze­wod­nik po 200 atrak­cjach tury­stycz­nych regio­nu.

Wię­cej infor­ma­cji o samej apli­ka­cji i miej­scach gdzie moż­na ją pobrać moż­na zna­leźć na stro­nach GPSwiel­ko­pol­ska. Zapra­sza­my do pobie­ra­nia i testo­wa­nia, osob­ny opis na naszych stro­nach już wkrótce.

Kolej­nym cie­ka­wym wyda­rze­niem było zwy­cię­stwo w kon­kur­sie Dobra Stro­na Tury­sty­ki. Jest to prze­gląd stron tury­sty­czych, pod­czas któ­re­go spe­cja­li­ści i prak­ty­cy z bran­ży inter­ne­to­wej wyróż­nią naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce witry­ny inter­ne­to­we 2011 roku.

Decy­zją jury TRAIL.PL został wyróż­nio­ny w kate­go­rii start-up tury­stycz­ny, za co ogrom­nie dzię­ku­je­my i obie­cu­je­my dalej popra­wiać ser­wis, żeby za rok zapre­zen­to­wać się już w kate­go­rii doj­rza­łych pro­jek­tów internetowych.