Pod­czas pra­cy w tere­nie (reno­wa­cje, zna­ko­wa­nie, zbie­ra­nia infor­ma­cji o szla­kach i nie­zwy­kłych tury­stycz­nych miej­scach) czę­sto musi­my w naszej pra­cy rów­nież sko­rzy­stać z samo­cho­du, któ­ry da radę prze­je­chać przez moc­no nie­prze­jezd­ne dro­gi. W wol­nej chwi­li, w ramach uła­twia­nia sobie pra­cy, zbu­do­wa­li­śmy pro­stą apli­ka­cję, któ­ra pozwa­la na lep­szą kon­tro­lę nad autem 4x4 pod­czas poko­ny­wa­nia bezdroży.

Tra­il Offro­ad to przede wszyst­kim inkli­no­metr umoż­li­wia­ją­cy kon­tro­lo­wa­nie odchy­le­nia pojaz­du za pomo­cą sygna­łów ostrze­gaw­czych — dźwię­ku oraz miga­nia ekranu.

Pod­czas podró­ży wg road­bo­ok’a przy­da się wbu­do­wa­ny metro­mierz, a auto­ma­tycz­ne nagry­wa­nie tra­sy i moż­li­wość zapi­sa­nia swo­jej tra­sę do for­ma­tu GPX pozwo­li użyt­kow­ni­ko­wi udo­stęp­nić swój prze­jazd innym.

Tra­il Offro­ad jest wypo­sa­żo­ny w 2 try­by: dzien­ny i noc­ny, któ­ry nie roz­pra­sza kierowcy.
Nie­za­leż­nie od tere­nu off road, na jakim się znaj­du­jesz – górzy­stym, piasz­czy­stym, czy roz­kosz­nie błot­nym — Tra­il Offro­ad pomo­że unik­nąć “rol­ki” i “dzi­dy” :). Dzię­ki kali­bra­cji poło­że­nia moż­na dopa­so­wać apli­ka­cję do pozy­cji tele­fo­nu w samochodzie!

Tra­il Offro­ad to ide­al­ne roz­wią­za­nie dla wszyst­kich oka­zjo­nal­nie zjeż­dża­ją­cych z utwar­dzo­nych tras.

Apka do pobra­nia na Andro­id oraz iOS.