W dniach 6–8 wrze­śnia w Kra­ko­wie i Zako­pa­nem odby­ła się kon­fe­ren­cja doty­czą­ca wdra­ża­nia dyrek­ty­wy INSPIRE w ochro­nie przy­ro­dy. Orga­ni­za­to­rem była Gene­ral­na Dyrek­cja Ochro­ny Śro­do­wi­ska, wśród zapro­szo­nych gości znaj­do­wa­li się przed­sta­wi­cie­le par­ków naro­do­wych, pań­stwo­wych agen­cji zwią­za­nych z sze­ro­ko rozu­mia­ną ochro­ną przy­ro­dy (geo­lo­gia, dzie­dzic­two narodowe).

Wiel­kie bra­wa nale­żą się orga­ni­za­to­rom, kon­fe­ren­cja była świet­nie zor­ga­ni­zo­wa­na, zaczy­na­jąc od mię­dzy­na­ro­do­wych gości i cie­ka­wych pre­zen­ta­cji, poprzez świet­ną kul­tu­ral­no-przy­rod­ni­czą loka­li­za­cję, a na świet­nych even­tach pokon­fe­ren­cyj­nych koń­cząc. Nawet zako­pian­ka dała radę i nie prze­szko­dzi­ła w logi­sty­ce spo­tka­nia, prze­jazd Kra­ków-Zako­pa­ne odbył się bez prze­szkód, a tatrzań­ska pogo­da pozwo­li­ła tra­fić na mniej mgieł niż zwy­kle pod­czas spo­tka­nia z pra­cow­ni­ka­mi Tatrzań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go na Kasprowym.

Po kon­fe­ren­cji na pew­no widać jed­no — świa­do­mość koniecz­no­ści uni­fi­ko­wa­nia i współ­dzie­le­nia zbio­rów danych prze­strzen­nych jest coraz więk­sza, a co waż­niej­sze orga­ni­za­cje rzą­do­we dostrze­ga­ją potrze­bę współ­dzia­ła­nia w tej kwe­stii z fir­ma­mi komer­cyj­ny­mi — nie tyl­ko tymi największymi.

Jeste­śmy bar­dzo dum­ni z tego, że wśród zapro­szo­nych gości zna­leź­li się rów­nież przed­sta­wi­cie­le TRAIL.PL. W dru­gim dniu spo­tka­nia mie­li­śmy swo­ją część refe­ra­to­wą doty­czą­cą moż­li­wo­ści połą­cze­nie danych o aktyw­nej tury­sty­ce z dany­mi prze­strzen­ny­mi zwią­za­ny­mi z ochro­ną przy­ro­dy w Pol­sce w aspek­cie INSPIRE i naszej współ­pra­cy z GDOŚ. Poni­żej nasza pre­zen­ta­cja o zale­tach tzw. mash-upów mapo­wych (czy­li tego czym jest TRAIL.PL) w two­rze­nie war­to­ścio­wych zbio­rów danych prze­strzen­nych na potrze­by tury­sty­ki i ochro­ny przyrody.

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments