Tomek Kowal­ski posta­no­wił spę­dzić waka­cje w nie­ty­po­wy spo­sób: chce zdo­być pięć szczy­tów sied­mio­ty­sięcz­nych w mniej niż 42 dni. Wyda­je się, że jak na razie, niko­mu się to jesz­cze nie udało.

Wypra­wa dzia­łał na tere­nie Kir­gi­sta­nu i Tadży­ki­sta­nu, w górach Pami­ru oraz Tien-Shan. Pro­jekt uzna­li­śmy za bar­dzo cie­ka­wy i z przy­jem­no­ścią wspie­ra­my Tom­ka w jego pla­nie, wycho­dząc nie­co poza Pol­skę. Pierw­szy szczyt – Pik Leni­na – ma już na kon­cie. Kolej­ne to Pik Kor­że­niew­skiej i Pik Komu­ni­zma. Wię­cej na http://www.facebook.com/sniezn​apantera, http://www.facebook.com/TRAILteam

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments