Logo "Manewry SKPT"W nocy z 16 na 17 mar­ca 2013 roku odbę­dzie się kolej­na edy­cja jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych na Pomo­rzu imprez na orien­ta­cje, Manew­ry SKPT, orga­ni­zo­wa­nej przez Stu­denc­kie Koło Prze­wod­ni­ków Tury­stycz­nych w Gdań­sku. Podob­nie jak bliź­nia­cza impre­za – Noc­ne Mar­sze na Orien­ta­cję „Darż­lub SKPT” – orga­ni­zo­wa­ne są już od ponad 30 lat, a więc nie­mal od począt­ku ist­nie­nia Koła. Ostat­ni “Darż­lub” przy­cią­gną ponad 800 zawodników.

Manew­ry SKPT są impre­zą, któ­rej uczest­ni­cy otrzy­mu­ją mapę tere­nu z nanie­sio­ny­mi na nią punk­ta­mi kon­tro­l­ny­mi, następ­nie sta­ra­ją się odna­leźć te miej­sca w tere­nie i doko­nać regu­la­mi­no­we­go potwier­dze­nia ich odszu­ka­nia, jed­no­cze­śnie nie  rze­kra­cza­jąc okre­ślo­ne­go limi­tu cza­su. Każ­dej oso­bie wyru­sza­ją­cej na tra­sę przy­słu­gu­je godzin­ny odpo­czy­nek przy ogni­sku, gdzie ma moż­li­wość upie­cze­nia i zje­dze­nia kieł­ba­ski przy akom­pa­nia­men­cie gita­ry i w miłym towa­rzy­stwie. Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą impre­zy jest to, że poło­że­nie bazy jest owia­ne tajem­ni­cą aż do momen­tu ogło­sze­nia go w godzi­nach poran­nych dnia startu.

Sala sportowa z rozłożonymi śpiworami

Uczest­ni­cy mają do wybo­ru 8 tras o róż­nym stop­niu trud­no­ści od Mało Trud­nej, skie­ro­wa­nej do osób począt­ku­ją­cych po Eks­tre­mal­ną prze­zna­czo­ną dla zawod­ni­ków o naj­więk­szym doświad­cze­niu. Noc­ne Mar­sze na Orien­ta­cje Manew­ry SKPT to dobra oka­zja do spraw­dze­nia swo­ich umie­jęt­no­ści orien­ta­cji w tere­nie, wal­ki o atrak­cyj­ne nagro­dy, a tak­że wyśmie­ni­tej zaba­wy w towa­rzy­stwie znajomych.

Impre­zy na orien­ta­cję SKPT sku­pia­ją ludzi aktyw­nych, o róż­no­rod­nych zain­te­re­so­wa­niach zwią­za­nych z tury­sty­ką gór­ską. Trek­king, wspi­nacz­ka, mar­sze na orien­ta­cje, bie­gi, jaz­da na rowe­rze, nar­ty są dome­ną więk­szo­ści z uczest­ni­ków, ale to nie jedy­ne dys­cy­pli­ny na któ­rych się sku­pia­ją. Wie­lu z nich jest człon­ka­mi PTTK, a duża część nale­ży do klu­bów tury­stycz­nych, sportowych.

Wszel­kie bie­żą­ce infor­ma­cje doty­czą­ce Mar­szu, w tym na temat daty i spo­so­bu zapi­sów, uka­zu­ją się na ofi­cjal­nej stro­nie Mar­szu: www.skpt.gdansk.pl/manewry/2013/