Pią­tek przy­niósł spo­ro dobrych wyda­rzeń. Naj­pierw prze­sła­li­śmy do iTu­nes naszą pierw­szą mobil­ną apli­ka­cję (czy­li wkrót­ce będzie dostęp­na dla wszyst­kich), potem zakoń­czy­li­śmy bły­ska­wicz­ny kon­kurs na udział w kur­sie podróż­ni­czej pierw­szej pomo­cy, a na sam koniec dnia dowie­dzie­li­śmy się o otrzy­ma­niu wyróż­nie­nia w Festi­wa­lu Star­tup Fest.

Star­tUp Fest to orga­ni­zo­wa­ny przez Gazeta.pl festi­wal naj­cie­kaw­szych star­tu­ją­cych pol­skich pro­jek­tów inter­ne­to­wych (tzw. star­tu­p’ów). Zna­leź­li­śmy się w sza­cow­nym gro­nie 20 wyróż­nio­nych pro­jek­tów, a co za tym idzie otrzy­ma­li­śmy zapro­sze­nie na finał 13 ‑14 paź­dzier­ni­ka w sie­dzi­bie Ago­ry w Warszawie.

Kto jesz­cze zna­lazł się w fina­le (kolej­ność alfabetyczna)?

 1. Adma­na­go
 2. Cityrace.Me
 3. Col­la­ge Badania
 4. Fan­pa­ge Trender
 5. Fidbek.pl
 6. Hakore.com
 7. Mani­fo
 8. Manubia.pl
 9. Migam.pl
 10. Mobile4biznes
 11. MobilnaNauka.pl
 12. Myguidie.com
 13. Pixad
 14. Pixers.pl
 15. Rekome.pl
 16. Saveup.pl
 17. Stoliczku.pl
 18. Trail.pl
 19. Wisdio.com
 20. ?? — ostat­ni pro­jekt zosta­nie wyło­nio­ny w kon­kur­sie Star­tup Week­end w Poznaniu

Trzy­maj­cie za nas kciu­ki, już samo wyróż­nie­nie jest dla nas bar­dzo waż­ne, ale liczy­my, że dzię­ki udzia­ło­wi w fina­le będzie­my mieć oka­zję zre­ali­zo­wać wie­le funk­cjo­nal­no­ści zapla­no­wa­nych na dal­szą przyszłość.

Wiel­kie podzię­ko­wa­nia dla całe­go teamu za cięż­ką pra­cę żeby dopro­wa­dzić pro­jekt do takie­go stanu!