Teberia

Ostat­nio poja­wi­ły się dwa cie­ka­we arty­ku­ły o naszym ser­wi­sie (a nawet tro­che wię­cej, ale te dwa zwró­ci­ły naszą szcze­gól­ną uwagę).

Pierw­szy to miej­sce w zesta­wie­niu inter­ne­to­we­go maga­zy­nu Tebe­ria — Inno­wa­cje na szla­ku, gdzie zosta­li­śmy przed­sta­wie­ni razem z inny­mi mapo­wy­mi ser­wi­sa­mi z Pol­ski i świa­ta. Cie­ka­wa lektura.

PC World

Dru­ga wzmian­ka to recen­zja w inter­ne­to­wym wyda­niu PC World Pol­ska. Zna­la­zło się tam kil­ka pochwał (co nas bar­dzo cie­szy), ale nie zabra­kło też kry­ty­ki — co bar­dzo bie­rze­my do ser­ca i posta­ra­my się popra­wić jak najszybciej.

Jak słusz­nie zauwa­żył autor, tro­chę bra­ku­je nam apli­ka­cji mobil­nych, czas to rów­nież szyb­ko nadrobić…

0 0 votes
Podo­ba­ło się?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments